Dane podstawowe

Podstawa prawna

Obiekty

Regulaminy

Zarządzenia

Cennik

Zamówienia publiczne

Zapytania poniżej 30.000 euro

Gospodarka nieruchomościami

Polityka bezpieczeństwa informacji

Kadra

Konkursy

Oferty pracy

Rejestry i archiwa

Informacje nieudostępnione w BIP

Obsługa Biuletynu

UCHWAŁA NR XXVI/376/08
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury i utworzenia instytucji kultury "Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h), art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 18 ust. 1 i art. 19 ust. 2 i ust.4 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123; z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 213, poz. 2081, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598; z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111; z 2006 r. Nr 227, poz. 1658) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

  1. Z dniem 1 stycznia 2009 roku dokonuje się połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury w Kołobrzegu i Galerii Sztuki Współczesnej w Kołobrzegu.
  2. W wyniku połączenia instytucji, o których mowa w ust. 1, tworzy się gminną jednostkę organizacyjną, działającą w formie samorządowej instytucji kultury, pod nazwą „Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu”, zwaną dalej Centrum.
  3. Centrum uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru gminnych instytucji kultury.

§ 2.

Siedzibą Centrum jest miasto Kołobrzeg.

§ 3.

Do zadań Centrum należy wykonywanie zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg w zakresie organizowania działalności kulturalnej. Szczegółowy zakres działalności Centrum określa statut.

§ 4.

Z chwilą wpisu do rejestru samorządowych instytucji kultury Centrum przejmuje całe mienie połączonych instytucji kultury.

§ 5.

Z chwilą wpisu do rejestru samorządowych instytucji kultury Centrum wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki połączonych instytucji kultury, w tym przejmuje wszystkie wierzytelności i zobowiązania.

§ 6.

Pracownicy połączonych instytucji kultury stają się z dniem 1 stycznia 2009 roku pracownikami Centrum, które przejmuje wszystkie prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy.

§ 7.

Centrum nadaje się Statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku

PRZEWODNICZĄCA RADY
Urszula Dżega - Matuszczak