Dane podstawowe

Podstawa prawna

Obiekty

Inwentaryzacje

Regulaminy

Zarządzenia

Cennik

Zamówienia publiczne

Zapytania poniżej 30.000 euro

Gospodarka nieruchomościami

Polityka bezpieczeństwa informacji

Kadra

Konkursy

Oferty pracy

Kontrole

Rejestry i archiwa

Informacje nieudostępnione w BIP

Redakcja Biuletynu

Podstawa użytkowania

UMOWA UŻYCZENIA nr 11/2008 zawarta w dniu 18.09.2008 r. pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg, ul.Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg Janusza Gromka, a Miejskim Ośrodkiem Kultury z siedzibą przy ul. Solnej 1, 78-100 Kołobrzeg reprezentowanym przez p.o. Dyrektora Tadeusza Kielar, Główną Księgową Katarzynę Kubiak - Jóźwicką /GN.72243/20/08/

  • załącznik nr 1 - Inwentaryzacja powykonawcza budynku Obr. 4, Kołobrzeg Miasto, dz. 179, ul. Solna 1
  • załącznik nr 2 - Wykaz wyposażenia gastronomicznego
  • załącznik nr 3 - Spis dokumentacji technicznej, gwarancyjnej instrukcji obsługi
  • załącznik nr 4 - Mapka z wydzielonym terenem wokół budynku

ANEKS NR 1 do ww. umowy użyczenia sporządzony w dn. 08.01.2009 r. pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13,78-100 Kołobrzeg, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg Janusza Gromka, a Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu z siedzibą przy ul. Solnej 1, 78-100 Kołobrzeg reprezentowanym przez Dyrektora Tadeusza Kielar, Główną Księgową Katarzynę Kubiak - Jóźwicką /GN.V.72243/20/08/

Protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 8.10.2008 r.

  • załącznik nr 1 - Przyjęcie środka trwałego
  • załącznik nr 2 - Wykaz pomieszczeń wraz z wyposażeniem stałym i ruchomym
  • załącznik nr 3 - Protokół przekazania materiałów