Dane podstawowe

Podstawa prawna

Obiekty zajmowane przez Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu

Inwentaryzacje

Regulaminy

Zarządzenia

Cennik

Zamówienia publiczne

Zapytania ofertowe poniżej 30.000 euro

Archiwum zamówień publicznych

Gospodarka nieruchomościami

Polityka bezpieczeństwa informacji

Kadra

Oferty pracy

Kontrole

Rejestry i archiwa

Informacje nieudostępnione w BIP

Redakcja Biuletynu

Kodeks Etyczny pracowników Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu

 

KODEKS ETYCZNY
PRACOWNIKÓW REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY
W KOŁOBRZEGU

 
 
Preambuła

Kodeks etyczny pracowników Regionalnego Centrum w Kołobrzegu, zwany dalej Kodeksem, nie jest jedynie zbiorem nakazów i zakazów, których należy przestrzegać w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, stanowi on zbiór wartości i zasad, którymi kierują się pracownicy RCK zarówno w miejscu pracy jak i poza nim w relacjach z przełożonymi, współpracownikami oraz uczestnikami życia kulturalnego w RCK.
Celem wprowadzenia Kodeksu jest uzyskanie wysokiego poziomu jakości pracy, świadczonej przez pracowników RCK w oparciu o jej społeczno użyteczny charakter oraz zwiększenie uczestnictwa w procesie partycypacji w kulturze mieszkańców miasta Kołobrzeg oraz zaufania dla działalności RCK jako instytucji kultury.
 
POSTANOWIENIA  OGÓLNE

1. Pracownik RCK traktuje swoją pracę jako misję , a za cel nadrzędny stawia animacje życia kulturalnego miasta, regionu oraz edukację kulturalną i zwiększanie uczestnictwa w kulturze zarówno mieszkańców Kołobrzegu jak i osób przyjezdnych.
2. Pracownik dba zarówno o wizerunek swój, jak i całego RCK. Swoim działaniem nie naraża RCK na straty finansowe i zniszczenie powierzonego majątku.
3. Kodeks wspiera działania pracowników RCK oparte na zasadach praworządności, której wyznacznikiem są działania podejmowane na podstawie przepisów prawa i w granicach prawem określonych.  

WARTOŚCI I ZASADY SZCZEGÓLNE
 

1. UPRZEJMOŚĆ I KULTURA – Pracownika RCK cechuje wysoka kultura osobista, estetyczny wygląd, życzliwość i otwartość na drugiego człowieka a także umiejętność nawiązywania kontaktu i dialogu w sposób nie budzący niezadowolenia i agresji zgodnie z zasadą poszanowania godności każdego człowieka i jego prawa do samostanowienia.
2. OBIEKTYWIZM – Pracownik RCK podejmuje decyzje w sposób bezstronny i zgodnie z obowiązującą zasadą równości wobec prawa. W swoich działaniach pracownik RCK nie dyskryminuje osób ze względu na ich przekonania polityczne czy religijne.
3. KOMPETENCJA – Pracownik RCK wykazuje dbałość o podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych i poszerzanie wiedzy. W kontakcie z uczestnikami życia kulturalnego i zewnętrznymi współpracownikami udziela fachowych porad i informacji w sposób zrozumiały i jasny dla odbiorcy, służy mu swoją pomocą i wiedzą w sprawach wynikających z zakresu obowiązków, stanowiąc w ten sposób wizytówkę instytucji kultury. Pracownik załatwia sprawy służbowe bezzwłocznie, dochowując ustawowych terminów.  
4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ – Pracownik RCK nie uchyla się od przyjęcia odpowiedzialności za swoje słowa, decyzje i działania, poddaje się wszelkim formom kontroli wewnętrznej i zewnętrznej zgodnie z obowiązującym prawem oraz procedurami wewnętrznymi RCK.
5. UCZCIWOŚĆ – Pracownik ujawnia wszelkie sytuacje w których jego interes prywatny koliduje z interesem publicznym, nie podejmuje żadnych działań w RCK i poza nim które mogłyby rodzić podejrzenie osiągnięcia korzyści osobistej lub materialnej, bądź używania swoich wpływów w prywatnym interesie.
6. JAWNOŚĆ – Pracownicy podejmują swoje działania w sposób jawny, są gotowi uzasadnić swoje decyzje i działania. Poufność obowiązuje w zakresie określonym w przepisach prawa.
7. WSPÓŁDZIAŁANIE – Pracownika RCK cechuje umiejętność pracy zespołowej, wykazywanie inicjatywy w rozwiązywaniu problemów i w realizacji przedsięwzięć. Pracownik chętnie dzieli się doświadczeniem zawodowym ze współpracownikami oraz wykazuje lojalność wobec nich. Zgodnie z regułą spolegliwości na pracowniku RCK można zawsze polegać, nie zawiedzie on zaufania zarówno współpracownika, przełożonego jak i osób z zewnątrz. Sprawy sporne dotyczące pracownika RCK rozstrzyga się bez udziału osób trzecich.
8. SUMIENNOŚĆ – Pracownik RCK starannie i rzetelnie wykonuje obowiązki służbowe, wykazuje zaangażowanie w sprawy upowszechniania kultury, dążąc do osiągnięcia najlepszych rezultatów wykonywanej pracy.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przestrzeganie postanowień Kodeksu stanowi podstawowy obowiązek pracownika RCK.
2. Niniejszy Kodeks, opracowany przez kierownictwo RCK w Kołobrzegu, został przyjęty do stosowania w dniu 15 czerwca 2010r.
3. Pracownicy nowo zatrudniani są zobowiązani do zapoznania się z postanowieniami Kodeksu oraz do jego przestrzegania.
4. Kodeks, w dniu jego podpisania przez wszystkich pracowników RCK , zostanie podany do publicznej wiadomości w celu poinformowania mieszkańców miasta o standardach zachowania i wykonywania obowiązków służbowych, jakich mogą oczekiwać od pracowników RCK . Treść Kodeksu zostanie ogłoszona na stronie internetowej RCK
5. Zmiana postanowień Kodeksu jest możliwa na wniosek grupy co najmniej 5 pracowników RCK . Decyzja o zmianie zapada w drodze  głosowania większością zwykłą w obecności co najmniej 2/3 stanu zatrudnionych pracowników.
6. Procedura monitorowania przestrzegania Kodeksu etycznego zostanie ustalona w odrębnym dokumencie w celu ustalenia poziomu stosowania postanowień niniejszego Kodeksu przez pracowników .
7. W przypadku stwierdzenia naruszeń postanowień Kodeksu pracodawca podejmuje odpowiednie działania, wynikające z przepisów prawa pracy.