Dane podstawowe

Podstawa prawna

Obiekty

Regulaminy

Zarządzenia

Cennik

Zamówienia publiczne

Zapytania poniżej 30.000 euro

Gospodarka nieruchomościami

Polityka bezpieczeństwa informacji

Kadra

Konkursy

Oferty pracy

Rejestry i archiwa

Informacje nieudostępnione w BIP

Obsługa Biuletynu

KODEKS ETYCZNY
PRACOWNIKÓW REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY
W KOŁOBRZEGU

Preambuła

Kodeks etyczny pracowników Regionalnego Centrum w Kołobrzegu, zwany dalej Kodeksem, nie jest jedynie zbiorem nakazów i zakazów, których należy przestrzegać w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, stanowi on zbiór wartości i zasad, którymi kierują się pracownicy RCK zarówno w miejscu pracy jak i poza nim w relacjach z przełożonymi, współpracownikami oraz uczestnikami życia kulturalnego w RCK.

Celem wprowadzenia Kodeksu jest uzyskanie wysokiego poziomu jakości pracy, świadczonej przez pracowników RCK w oparciu o jej społeczno użyteczny charakter oraz zwiększenie uczestnictwa w procesie partycypacji w kulturze mieszkańców miasta Kołobrzeg oraz zaufania dla działalności RCK jako instytucji kultury.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Pracownik RCK traktuje swoją pracę jako misję , a za cel nadrzędny stawia animacje życia kulturalnego miasta, regionu oraz edukację kulturalną i zwiększanie uczestnictwa w kulturze zarówno mieszkańców Kołobrzegu jak i osób przyjezdnych.
 2. Pracownik dba zarówno o wizerunek swój, jak i całego RCK. Swoim działaniem nie naraża RCK na straty finansowe i zniszczenie powierzonego majątku.
 3. Kodeks wspiera działania pracowników RCK oparte na zasadach praworządności, której wyznacznikiem są działania podejmowane na podstawie przepisów prawa i w granicach prawem określonych.

WARTOŚCI I ZASADY SZCZEGÓLNE

 1. UPRZEJMOŚĆ I KULTURA - Pracownika RCK cechuje wysoka kultura osobista, estetyczny wygląd, życzliwość i otwartość na drugiego człowieka a także umiejętność nawiązywania kontaktu i dialogu w sposób nie budzący niezadowolenia i agresji zgodnie z zasadą poszanowania godności każdego człowieka i jego prawa do samostanowienia.
 2. OBIEKTYWIZM - Pracownik RCK podejmuje decyzje w sposób bezstronny i zgodnie z obowiązującą zasadą równości wobec prawa. W swoich działaniach pracownik RCK nie dyskryminuje osób ze względu na ich przekonania polityczne czy religijne.
 3. KOMPETENCJA - Pracownik RCK wykazuje dbałość o podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych i poszerzanie wiedzy. W kontakcie z uczestnikami życia kulturalnego i zewnętrznymi współpracownikami udziela fachowych porad i informacji w sposób zrozumiały i jasny dla odbiorcy, służy mu swoją pomocą i wiedzą w sprawach wynikających z zakresu obowiązków, stanowiąc w ten sposób wizytówkę instytucji kultury. Pracownik załatwia sprawy służbowe bezzwłocznie, dochowując ustawowych terminów.
 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ - Pracownik RCK nie uchyla się od przyjęcia odpowiedzialności za swoje słowa, decyzje i działania, poddaje się wszelkim formom kontroli wewnętrznej i zewnętrznej zgodnie z obowiązującym prawem oraz procedurami wewnętrznymi RCK.
 5. UCZCIWOŚĆ - Pracownik ujawnia wszelkie sytuacje w których jego interes prywatny koliduje z interesem publicznym, nie podejmuje żadnych działań w RCK i poza nim które mogłyby rodzić podejrzenie osiągnięcia korzyści osobistej lub materialnej, bądź używania swoich wpływów w prywatnym interesie.
 6. JAWNOŚĆ - Pracownicy podejmują swoje działania w sposób jawny, są gotowi uzasadnić swoje decyzje i działania. Poufność obowiązuje w zakresie określonym w przepisach prawa.
 7. WSPÓŁDZIAŁANIE - Pracownika RCK cechuje umiejętność pracy zespołowej, wykazywanie inicjatywy w rozwiązywaniu problemów i w realizacji przedsięwzięć. Pracownik chętnie dzieli się doświadczeniem zawodowym ze współpracownikami oraz wykazuje lojalność wobec nich. Zgodnie z regułą spolegliwości na pracowniku RCK można zawsze polegać, nie zawiedzie on zaufania zarówno współpracownika, przełożonego jak i osób z zewnątrz. Sprawy sporne dotyczące pracownika RCK rozstrzyga się bez udziału osób trzecich.
 8. SUMIENNOŚĆ - Pracownik RCK starannie i rzetelnie wykonuje obowiązki służbowe, wykazuje zaangażowanie w sprawy upowszechniania kultury, dążąc do osiągnięcia najlepszych rezultatów wykonywanej pracy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przestrzeganie postanowień Kodeksu stanowi podstawowy obowiązek pracownika RCK.
 2. Niniejszy Kodeks, opracowany przez kierownictwo RCK w Kołobrzegu, został przyjęty do stosowania w dniu 15 czerwca 2010r.
 3. Pracownicy nowo zatrudniani są zobowiązani do zapoznania się z postanowieniami Kodeksu oraz do jego przestrzegania.
 4. Kodeks, w dniu jego podpisania przez wszystkich pracowników RCK , zostanie podany do publicznej wiadomości w celu poinformowania mieszkańców miasta o standardach zachowania i wykonywania obowiązków służbowych, jakich mogą oczekiwać od pracowników RCK . Treść Kodeksu zostanie ogłoszona na stronie internetowej RCK
 5. Zmiana postanowień Kodeksu jest możliwa na wniosek grupy co najmniej 5 pracowników RCK . Decyzja o zmianie zapada w drodze głosowania większością zwykłą w obecności co najmniej 2/3 stanu zatrudnionych pracowników.
 6. Procedura monitorowania przestrzegania Kodeksu etycznego zostanie ustalona w odrębnym dokumencie w celu ustalenia poziomu stosowania postanowień niniejszego Kodeksu przez pracowników .
 7. W przypadku stwierdzenia naruszeń postanowień Kodeksu pracodawca podejmuje odpowiednie działania, wynikające z przepisów prawa pracy.