Dane podstawowe

Podstawa prawna

Obiekty zajmowane przez Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu

Inwentaryzacje

Regulaminy

Zarządzenia

Cennik

Zamówienia publiczne

Zapytania ofertowe poniżej 30.000 euro

Archiwum zamówień publicznych

Gospodarka nieruchomościami

Polityka bezpieczeństwa informacji

Kadra

Oferty pracy

Kontrole

Rejestry i archiwa

Informacje nieudostępnione w BIP

Redakcja Biuletynu

Regulamin Premiowania Pracowników Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu

Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2009 z dnia 10.02.2009r.
                                                                                    Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury
                                                                                                      w Kołobrzegu
 
 
 
                      Regulamin Premiowania Pracowników
               Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu
                                 z dnia 10.02.2009r.
 
 
 
                                                      § 1
Podstawa prawna :
1.     Regulamin Organizacyjny Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu.
2.     Ustawa z dnia 25 października1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.).
3.     Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury (Dz. U. Nr 45z poz. 446 z późn. zm.)
 
 
                                                     § 2
O przyznawaniu pracownikom premii regulaminowej, zmniejszeniu, pozbawieniu decyduje Dyrektor Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu.
 
 
                                                     § 3
1.     Pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w Regionalnym Centrum  Kultury w Kołobrzegu przysługuje dodatkowy składnik wynagrodzenia w formie premii regulaminowej zwany dalej premią.
2.     Premia obowiązuje pracowników Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu w ramach umowy o pracę proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia.
3.     Fundusz premiowy tworzony jest w wysokości 35 % planowanego funduszu wynagrodzeń osobowych.
4.     Z oszczędności funduszu płac może być uruchomiona premia dodatkowa powyżej 35 % do 50 %.
 
 
 
 
 
                                                    § 4
1.     Premia ma charakter premii regulaminowej co oznacza, że jest wypłacona w ramach wykonywanych obowiązków pracowników.
2.     Premia ma służyć mobilizacji pracowników do jak najlepszej realizacji zadań statutowych Regionalnego Centrum Kultury oraz wyzwalaniu inicjatyw nad zapewnieniem wysokiego poziomu ich wykonania.
 
 
                                                   § 5
1.     Pracownik nabywa uprawnienia do wypłacenia premii regulaminowej w wysokości podstawowej 35 % po wykonaniu zadań wynikających z zakresu czynności.
2.     Premia wypłacana jest w okresach miesięcznych z dołu, w przypadku naruszenia przez pracownika § 6 niniejszego regulaminu najpóźniej do
     10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedzający.
3.     Premia za miesiąc grudzień wypłacona jest w terminie do 30 grudnia.
4.     Do podstawy wymiaru premii wszystkich pracowników bierze się pod uwagę wynagrodzenie zasadnicze, a dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych, także dodatek funkcyjny.
 
 
                                                      § 6
Premia ulega zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia :
a)     niewłaściwej co do jakości i terminowości oraz rzetelności wykonywanej pracy od 50 % do 100 %.
b)    nieusprawiedliwionych spóźnień do pracy lub samowolnego jej opuszczenia do 20 % za każde przewinienie.
 
 
                                                      § 7
Pracownik może być pozbawiony prawa do premii lub jej części w przypadku :
a)     opuszczenia miejsca pracy bez usprawiedliwienia do 50 %,
b)    stawienia się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywania alkoholu w miejscu pracy do 100 %,
c)     stawienia się do pracy pod wpływem narkotyków 100 %,
d)    nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy do 20 % za każdy dzień.
 
 
                                                       § 8
Pozbawienie pracownika premii w całości lub w części wymaga pisemnego zawiadomienia pracownika z podaniem przyczyny.
Pracownik może w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia złożyć odwołanie do Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu, który zobowiązany jest rozpatrzyć odwołanie i w ciągu 5 dni zawiadomić pracownika na piśmie o podtrzymaniu lub zmianie decyzji.
 
                                                        § 9
Jeżeli w danym miesiącu wystąpi niezdolność pracownika do pracy, przychód stanowiący podstawę ustalenia premii miesięcznej ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu. Zatem wysokość premii jest proporcjonalnie pomniejszona w związku z pobieraniem wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego i podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłków.
 
 
                                                      § 10
1.     Decyzję o premii dodatkowej powyżej 35 % podejmuje Dyrektor Regionalnego Centrum  Kultury w Kołobrzegu.
2.     Zwiększenie premii może nastąpić za :
a)     zadania dodatkowe nie wynikające z zakresu obowiązków,
b)    za własne inicjatywy nie wynikające z zakresu obowiązków,
c)     za szczególne zasługi w upowszechnianiu kultury,
d)    za szczególne zaangażowanie i ponadnormatywną efektywność i wydajność pracy.
 
                                                    
                                                      §11
Wysokość premii dodatkowej dla poszczególnych pracowników ustala się następująco :
a)     główny księgowy ............................................................................. do 50 %
b)    pracownicy samodzielni na stanowiskach nierobotniczych    ..........do 50 %
c)     pracownicy działalności podstawowej .............................................do 50 %
d)    pracownicy obsługi oraz pozostali na stanowiskach robotniczych ..do 50 %