Dane podstawowe

Podstawa prawna

Obiekty

Regulaminy

Zarządzenia

Cennik

Zamówienia publiczne

Zapytania poniżej 30.000 euro

Gospodarka nieruchomościami

Polityka bezpieczeństwa informacji

Kadra

Konkursy

Oferty pracy

Rejestry i archiwa

Informacje nieudostępnione w BIP

Obsługa Biuletynu

Załącznik do Zarządzenia
Nr 6/2009 z dnia 10.02.2009r.
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu

Regulamin Premiowania Pracowników
Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu
z dnia 10.02.2009 r.

§ 1

Podstawa prawna:

 1. Regulamin Organizacyjny Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu.
 2. Ustawa z dnia 25 października1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury (Dz. U. Nr 45z poz. 446 z późn. zm.)

§ 2

O przyznawaniu pracownikom premii regulaminowej, zmniejszeniu, pozbawieniu decyduje Dyrektor Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu.

§ 3

 1. Pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu przysługuje dodatkowy składnik wynagrodzenia w formie premii regulaminowej zwany dalej premią.
 2. Premia obowiązuje pracowników Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu w ramach umowy o pracę proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia.
 3. Fundusz premiowy tworzony jest w wysokości 35 % planowanego funduszu wynagrodzeń osobowych.
 4. Z oszczędności funduszu płac może być uruchomiona premia dodatkowapowyżej 35 %do 50 %.

§ 4

 1. Premia ma charakter premii regulaminowej co oznacza, że jest wypłacona w ramach wykonywanych obowiązków pracowników.
 2. Premia ma służyć mobilizacji pracowników do jak najlepszej realizacji zadań statutowych Regionalnego Centrum Kultury oraz wyzwalaniu inicjatyw nad zapewnieniem wysokiego poziomu ich wykonania.

§ 5

 1. Pracownik nabywa uprawnienia do wypłacenia premii regulaminowej w wysokości podstawowej 35 % po wykonaniu zadań wynikających z zakresu czynności.
 2. Premia wypłacana jest w okresach miesięcznych z dołu, w przypadku naruszenia przez pracownika § 6niniejszego regulaminu najpóźniej do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedzający.
 3. Premia za miesiąc grudzień wypłacona jest w terminie do 30 grudnia.
 4. Do podstawy wymiaru premii wszystkich pracowników bierze się pod uwagę wynagrodzenie zasadnicze, a dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych, także dodatek funkcyjny.

§ 6

Premia ulega zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia:

 • niewłaściwej co do jakości i terminowości oraz rzetelności wykonywanej pracy od 50 % do 100 %.
 • nieusprawiedliwionych spóźnień do pracy lub samowolnego jej opuszczeniado 20 % za każde przewinienie.

§ 7

Pracownik może być pozbawiony prawa do premii lub jej części w przypadku:

 • opuszczenia miejsca pracy bez usprawiedliwienia do 50 %,
 • stawienia się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywania alkoholu w miejscu pracydo 100 %,
 • stawienia się do pracy pod wpływem narkotyków 100 %,
 • nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy do 20 % za każdy dzień.

§ 8

Pozbawienie pracownika premii w całości lub w części wymaga pisemnego zawiadomienia pracownika z podaniem przyczyny.

Pracownik może w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia złożyć odwołanie do Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu, który zobowiązany jest rozpatrzyć odwołanie i w ciągu 5 dni zawiadomić pracownika na piśmie o podtrzymaniu lub zmianie decyzji.

§ 9

Jeżeli w danym miesiącu wystąpi niezdolność pracownika do pracy, przychód stanowiący podstawę ustalenia premii miesięcznej ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu. Zatem wysokość premii jest proporcjonalnie pomniejszona w związku z pobieraniem wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego i podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłków.

§ 10

 1. Decyzję o premii dodatkowej powyżej 35 % podejmuje Dyrektor Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu.
 2. Zwiększenie premii może nastąpić za :
  • a) zadania dodatkowe nie wynikające z zakresu obowiązków,
  • b) za własne inicjatywy nie wynikające z zakresu obowiązków,
  • c) za szczególne zasługi w upowszechnianiu kultury,
  • d) za szczególne zaangażowanie i ponadnormatywną efektywność i wydajność pracy.

§11

Wysokość premii dodatkowej dla poszczególnych pracowników ustala się następująco :

 • główny księgowy - do 50 %
 • pracownicy samodzielni na stanowiskach nierobotniczych - do 50 %
 • pracownicy działalności podstawowej - do 50 %
 • pracownicy obsługi oraz pozostali na stanowiskach robotniczych - do 50 %