Dane podstawowe

Podstawa prawna

Obiekty

Inwentaryzacje

Regulaminy

Zarządzenia

Cennik

Zamówienia publiczne

Zapytania poniżej 30.000 euro

Gospodarka nieruchomościami

Polityka bezpieczeństwa informacji

Kadra

Konkursy

Oferty pracy

Kontrole

Rejestry i archiwa

Informacje nieudostępnione w BIP

Redakcja Biuletynu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kołobrzeg: Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych - nagłośnienie i oświetlenie wraz z postawieniem sceny podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dn.13.01.13. oraz Bitwy na Karaoke dn. 10.03.13.
Numer ogłoszenia: 512410 - 2012; data zamieszczenia: 14.12.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta , ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3524949, faks 94 3524949.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckk.bip.parseta.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych - nagłośnienie i oświetlenie wraz z postawieniem sceny podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dn.13.01.13. oraz Bitwy na Karaoke dn. 10.03.13..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje: Nagłośnienie i oświetlenie - obsługa przez cały okres trwania imprezy, w tym także w trakcie prób zespołów, montaż i demontaż sceny oraz nagłośnienia i oświetlenia zgodnie z wymaganiami: WOŚP 13.01.13. - System nagłośnieniowy System powinien zapewnić równomierne pokrycie dźwiękiem całej nagłaśnianej powierzchni włącznie z trybunami obiektu. Mikser frontowy min 16 kanałowy z 4 punktową korekcją parametryczną na kanał. Mikser z min dwoma wyjściami AUX ( z możliwością ustawienia - pre/post) do monitorów oraz monitory odsłuchowe dla zespołu i wokalistów. Peryferia do stołów analogowych- 6 x kompresor, 2 x procesor pogłosowy; 2 x CD. - System oświetleniowy 6 x głowica 250W, 4 x głowica 250W Wash, 20 x PAR 64 LED, 10 x Pixel Bar (listwa LED), 8X PAR 64 (1000W) + dimmer, 6 x Sunstrip, wytwornica dymu 1500W - Scena: 10m x 8m + 2 podesty wysunięte na kolumny odsłuchowe (1mx4m); 2 rampy oświetleniowe 10 metrowe Bitwa na Karaoke dn. 10.03.2013r.: - System nagłośnieniowy System powinien zapewnić równomierne pokrycie dźwiękiem całej nagłaśnianej powierzchni włącznie z trybunami obiektu. Mikser frontowy min 16 kanałowy z 4 punktową korekcją parametryczną na kanał. Mikser z min dwoma wyjściami AUX ( z możliwością ustawienia - pre/post) do monitorów oraz monitory odsłuchowe dla zespołów i wokalistów. Minimum 10 mikrofonów bezprzewodowych. 1 linia do podłączenia laptopa (mały Jack). Peryferia do stołów analogowych- 6 x kompresor, 2 x procesor pogłosowy; 2 x CD. - System oświetleniowy 6 x głowica 250W, 4 x głowica 250W Wash, 20 x PAR 64 LED, 10 x Pixel Bar (listwa LED), 8X PAR 64 (1000W) + dimmer, 6 x Sunstrip, wytwornica dymu 1500W - Scena: 10m x 8m + 2 podesty wysunięte na kolumny odsłuchowe (1mx4m); 2 rampy oświetleniowe 10 metrowe Termin i miejsce realizacji zamówienia : - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 12.01.13. - próby zespołów w godz.11:00- 19:00 13.01.13. - próby zespołów w godz. 13:00 - 16:00, koncert godz. 17:00-20:00 Miejsce: Hala Millenium Kołobrzeg - Bitwa na Karaoke 09.03.13. - próby zespołów w godz. 11:00-19:00 10.03.13. - próby zespołów w godz. 11:00 - 16:00, koncert 17:00-20:00 Miejsce: Hala Millenium Kołobrzeg.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.95.21.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.03.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: NIE

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zgodnie z SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zgodnie z SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zgodnie z SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zgodnie z SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zgodnie z SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokumentacja (referencje) potwierdzająca należyte wykonanie usług wymienionych w załączniku nr 3 do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rckk.bip.parseta.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im.Z.Herberta, ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im.Z.Herberta, ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie