Dane podstawowe

Podstawa prawna

Obiekty

Regulaminy

Zarządzenia

Cennik

Zamówienia publiczne

Zapytania poniżej 30.000 euro

Gospodarka nieruchomościami

Polityka bezpieczeństwa informacji

Kadra

Konkursy

Oferty pracy

Rejestry i archiwa

Informacje nieudostępnione w BIP

Obsługa Biuletynu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kołobrzeg: Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych - nagłośnienie i oświetlenie wraz z wynajmem i rozstawieniem sceny podczas imprez: Mikołajki, Sylwester, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Numer ogłoszenia: 368242 - 2011; data zamieszczenia: 07.11.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta , ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3524949, faks 94 3524949.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckk.bip.parseta.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych - nagłośnienie i oświetlenie wraz z wynajmem i rozstawieniem sceny podczas imprez: Mikołajki, Sylwester, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych - nagłośnienie i oświetlenie wraz z wynajmem i rozstawieniem sceny podczas imprez: Mikołajki, Sylwester, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Zamówienie obejmuje: Nagłośnienie i oświetlenie - obsługa przez cały okres trwania imprezy, montaż i demontaż sceny oraz nagłośnienia i oświetlenia zgodnie z wymaganiami: MIKOŁAJKI 04.12.2011r. - System nagłośnieniowy MIN 2 x 8kW System powinien zapewnić równomierne pokrycie dźwiękiem całej nagłaśnianej powierzchni oraz być w stanie uzyskać poziom 100dB SPL w okolicy stanowiska realizatora. Konsoleta FOH min 24kanały - 4 punktowa korekcja, w tym min. 2 częstotliwości przestrajane, filtr niskich częstotliwości, pad -20db, insert. PREFEROWANE STOŁY CYFROWE YAMAHA PM5D-RH,m7cl,LS9, DM1000, SOUNDCRAFT Vi6,Vi4 LUB ANALOGOWE SOUNDCRAFT FIVE,MH, K2, MIDAS HERITAGE 3000, A&H ML 4000 PERYFERIA DO STOŁÓW ANALOGOWYCH- dbx, bss audio, drawmer, tc electronics, yamaha, lexicon (oraz inne analogicznej klasy). SYSTEM MONITOROWY 8 x WEDGE -PREFEROWANE- L-ACOUSTICS 115XT HiQ, d&b MAX JBL SRX712M OMIKROFONOWANIE-ZGODNE Z RIDERAMI ZESPOŁÓW - System oświetleniowy: światło stałe typu PAR 64 - 20szt - Scena o wymiarach 5m x 6 m z tylną częścią - horyzontem, wysokość min.1 m SYLWESTER 31.12.2011r - 01.01.2012r. - System nagłośnieniowy System nagłośnieniowy MIN 2 x 10kW System powinien zapewnić równomierne pokrycie dźwiękiem całej nagłaśnianej powierzchni oraz być w stanie uzyskać poziom 100dB SPL w okolicy stanowiska realizatora. Konsoleta FOH min 32 kanały - 4 punktowa korekcja, w tym min. 2 częstotliwości przestrajane, filtr niskich częstotliwości, pad -20db, insert. PREFEROWANE STOŁY CYFROWE YAMAHA PM5D-RH,m7cl,LS9, DM1000, SOUNDCRAFT Vi6,Vi4 LUB ANALOGOWE SOUNDCRAFT FIVE,MH, MIDAS HERITAGE 3000, A&H ML 4000 PERYFERIA DO STOŁÓW ANALOGOWYCH- dbx, bss audio, drawmer, tc electronics, yamaha, lexicon (oraz inne analogicznej klasy). KONSOLETA MONITOROWA MIN 32 kanałów - 4 punktowa korekcja, w tym min. 2 częstotliwości przestrajane, filtr niskich częstotliwości, pad -20db, insert. MIN 10 x AUX - KOREKTOR GRAFICZNY NA KAZDYM WYJSCIU, PREFEROWANE YAMAHA M7CL,LS9,DM1000 SYSTEM MONITOROWY 10 x WEDGE -PREFEROWANE- L-ACOUSTICS 115XT HiQ, d&b MAX JBL SRX712M OMIKROFONOWANIE-ZGODNE Z RIDERAMI ZESPOŁÓW - System oświetleniowy Światło ruchome (MAC/ROBE 500, 250) 6 szt + światło na publiczność + strobo, światło stałe typu PAR 64- 20 szt, 6 x panel LED, światło prowadzące- spot, maszyny do dymów - Scena o wymiarach 6 m x 6 m, wysokość min 1 m + namiot (pająk) oraz 2 nagrzewnice WOŚP 07.01.2012r.-08.01.2012r. - System nagłośnieniowy System powinien zapewnić równomierne pokrycie dźwiękiem całej nagłaśnianej powierzchni włącznie z trybunami obiektu. Mikser frontowy min 16 kanałowy z min. 3 frontową korekcją na kanał. Mikser z min dwoma wyjściami AUX ( z możliwością ustawienia - pre/post) do monitorów. Peryferia do stołów analogowych dobrej klasy ( nie beringer); 2 x CD. - System oświetleniowy 6 x głowica 250W, 4 x głowica 250W Wash, 20 x PAR 64 LED, 10 x Pixel Bar (listwa LED), 8X PAR 64 (1000W) + dimmer, 6 x Sunstrip, wytwornica dymu 1500W - Scena: 10m x 8m + 2 podesty wysunięte na kolumny odsłuchowe (1mx4m); 2 rampy oświetleniowe 10 metrowe.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.95.21.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 04.12.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • zgodnie z SIWZ
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • zgodnie z SIWZ
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • zgodnie z SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • zgodnie z SIWZ
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • zgodnie z SIWZ
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 •  
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
 • 1 - Cena - 80
 • 2 - doświadczenie Wykonawcy w realizacji usług w zakresie organizacji imprez kulturalnych - 20
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rckk.bip.parseta.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im.Z.Herberta, ul.Solna 1, 78-100 Kołobrzeg, Dział Administracyjno-Gospodarczy.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.11.2011 godzina 10:00, miejsce: Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im.Z.Herberta, ul.Solna 1, 78-100 Kołobrzeg.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 


154 KBPobierzPodgląd pliku
350 KBPobierzPodgląd pliku