Dane podstawowe

Podstawa prawna

Obiekty

Regulaminy

Zarządzenia

Cennik

Zamówienia publiczne

Zapytania poniżej 30.000 euro

Gospodarka nieruchomościami

Polityka bezpieczeństwa informacji

Kadra

Konkursy

Oferty pracy

Rejestry i archiwa

Informacje nieudostępnione w BIP

Obsługa Biuletynu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Między Słowami

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

Usługi z zakresie organizacji imprez kulturalnych – nagłośnienie podczas FESTIWALU „MIĘDZY SŁOWAMI”


 

Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

Zamawiający” – Regionalne Centrum Kultury im. Z.Herberta w Kołobrzegu

Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.

SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w rozdziale II SIWZ.

Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.


 

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Zamawiający: Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im.Z.Herberta, ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg, NIP 671-177-21-77, REGON 320605280.

2. Punkt kontaktowy – Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu, ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg, tel. 094 352 49 49.

3. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami).

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy pobrali od Zamawiającego Specyfikację i będzie dla nich wiążąca.


 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: „Usługi z zakresie organizacji imprez kulturalnych – nagłośnienie podczas FESIWALU MIĘDZY SŁOWAMI


 

Zamówienie obejmuje:


 

Nagłośnienie - obsługa przez cały okres trwania FESTIWALU „MIĘDZY SŁOWAMI” i demontaż nagłośnienia zgodnie z wymaganiami:


 


 

18.07.11. - Koncert Martyny Jakubowicz z zespołem Żona Lota - godz.21:00, próby od godz.16:00


19.07.11.-  Spektakl „FLAMENCO NAMIĘTNIE” reż. Krystyna Janda w wykonaniu grupy „Corazón Flamenco” - godz.21:00, próby od godz.16:00

20.07.11. - Spektakl „20 NAJŚMIESZNIEJSZYCH PIOSENEK NA ŚWIECIE” reż. Jerzy Satanowski w wykonaniu Mariusza Kiljana - godz.21:00, próby od godz.16:00

21.07.11. - Koncert Janusza Radka „DZIĘKUJĘ ZA MIŁOŚĆ ” - godz.21.00, próby od godz.16:00

22.07.11. - koncert Piotr Baron Kwintet - godz.19.00, próby od godz.16:00

23.07.11. -  Pogadaj ze mną - Włodzimierz Nahorny, Janusz Szrom, Henryk Miśkiewicz, Andrzej Łukasik, Krzysztof Gradziuk - godz.21.00
próby od godz.16.00


 

SYSTEM NAGŁOŚNIENIOWY

System nagłośnieniowy MIN 2 x 8kW ( PREFEROWANE- L-ACOUSTICS V-DOSC, JBL VERTEC, NEXO GEO, POLAUDIO SLA,EAW,d&b)

System powinien zapewnić równomierne pokrycie dźwiękiem całej nagłaśnianej powierzchni oraz być w stanie uzyskać poziom 110dB SPL w okolicy stanowiska realizatora.

Konsoleta FOH min 32 kanały - 4 punktowa korekcja, w tym min. 2 częstotliwości
przestrajane, filtr niskich częstotliwości, pad -20db, insert. PREFEROWANE STOŁY CYFROWE YAMAHA PM5D-RH,m7cl,LS9, DM1000,  SOUNDCRAFT Vi6,Vi4 LUB ANALOGOWE SOUNDCRAFT FIVE,MH, K2, MIDAS HERITAGE 3000, A&H ML 4000

PERYFERIA DO STOŁÓW ANALOGOWYCH- dbx, bss audio, drawmer, tc electronics, yamaha, lexicon (oraz inne analogicznej klasy).

KONSOLETA MONITOROWA MIN 24 kanały - 4 punktowa korekcja, w tym min. 2 częstotliwości przestrajane, filtr niskich częstotliwości, pad -20db, insert. MIN 10 x AUX - KOREKTOR GRAFICZNY NA KAZDYM WYJSCIU, PREFEROWANE YAMAHA M7CL,LS9,DM1000

SYSTEM MONITOROWY 8 x WEDGE –PREFEROWANE- L-ACOUSTICS 115XT HiQ, d&b MAX JBL SRX712M

OMIKROFONOWANIE-ZGODNE Z RIDERAMI ZESPOŁÓW


 


 


 


 

 

1. W przypadku rozwiązania umowy przez zespół z Zamawiającym – dotyczącej występu podczas imprezy – w wyniku niespełnienia przez Wykonawcę wymogów określonych w II części SIWZ, wszelkie koszty powstałe w wyniku rozwiązania umowy (zespołu z Zamawiającym) ponosi Wykonawca.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za scenę i pozostały sprzęt, który będzie wynajęty na czas wykonania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewnia noclegi dla ekipy obsługującej imprezę.

4. Zamawiający zapewnia dostęp do energii elektrycznej i bieżącej wody podczas imprez oraz ponosi koszt ich poboru.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej inny niż określony sposób wykonania zamówienia, tzw. oferty wariantowej.

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy.

8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

9. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

10. Ustala się następujące warunki płatności.

10.1. Wartość całkowita przedmiotu umowy ani ceny nie będą waloryzowane w okresie realizacji umowy.

10.2. Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT, dostarczonej do siedziby zamawiającego w terminie 14 dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia.

10.3. Faktury powinny być adresowane na adres Zamawiającego.

10.4.Płatność za faktury VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy.


 


 

III. TERMIN IMIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin i miejsce realizacji zamówienia :


 


 

18.07.11. - Koncert Martyny Jakubowicz z zespołem Żona Lota - godz.21:00, próby od godz.16:00; scena plenerowa RCK


19.07.11.-  Spektakl „FLAMENCO NAMIĘTNIE” reż. Krystyna Janda w wykonaniu grupy „Corazón Flamenco” - godz.21:00, próby od godz.16:00; scena plenerowa RCK

20.07.11. - Spektakl „20 NAJŚMIESZNIEJSZYCH PIOSENEK NA ŚWIECIE” reż. Jerzy Satanowski w wykonaniu Mariusza Kiljana - godz.21:00, próby od godz.16:00; scena plenerowa RCK

21.07.11. - Koncert Janusza Radka „DZIĘKUJĘ ZA MIŁOŚĆ ” - godz.21.00, próby od godz.16:00; scena plenerowa RCK

22.07.11. - koncert Piotr Baron Kwintet - godz.19.00, próby od godz.16:00; scena plenerowa RCK

23.07.11. -  Pogadaj ze mną - Włodzimierz Nahorny, Janusz Szrom, Henryk Miśkiewicz, Andrzej Łukasik, Krzysztof Gradziuk - godz.21.00, próby od godz.16.00; scena plenerowa RCK

 


IV.WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCHWARUNKÓW

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W postępowaniu wziąć mogą udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

  1. Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, w formie załączonego do oferty wykazu usług i oświadczenia uprzednich odbiorców o ich należytym wykonaniu, potwierdzonego odpowiednimi dokumentami, że w ciągu ostatnich 3 lat (a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie), licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, wykonał, tj. zrealizował co najmniej:
   5 zamówień dotyczących usług w zakresie organizacji imprez kulturalnych tj. obsługa techniczna, nagłośnienie i oświetlenie imprez, przy czym łączna wartość wykazanych usług nie może być mniejsza niż 100 000,00 złotych (PLN)brutto,

  2. Wykonawca musi udokumentować, że wyżej wymienione usługi wykonał należycie załączając dokumenty potwierdzające ich należytą realizację, a w wykazie podać ich wartość, przedmiot (zakres, rodzaj), datę(y) wykonania i odbiorcę(ów),

  3. W celu potwierdzenia spełniania warunków opisanych wyżej należy złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy PZP, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

  1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

  2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

  3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

  4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

  5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

  6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

  7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

  8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

  9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na odstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

  10. wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy PZP;

  11. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP;

  12. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

  13. nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy PZP;

  14. (jeśli dotyczy) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o analizę oświadczeń lub dokumentów załączonych do oferty. Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na zasadzie: spełnia / nie spełnia.


 


 

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


 

   • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Potwierdzenie przez wykonawców spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych szczegółowo w SIWZ, oraz w celu potwierdzenia, że oferowane usługi lub dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, nastąpi w oparciu o analizę przedłożonych przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa poniżej.

2.W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy PZP, Zamawiający żąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym, następujących dokumentów:

2.1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;


 

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.1. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;


 

4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów ich ważności określonych powyżej. Z powyższych dokumentów wynikać musi, że wykonawca spełnia warunki określone w SIWZ.


 

5. Do ofert należy załączyć także oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.


 

6. W przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiega się wspólnie kilku Wykonawców do oferty winni załączyć dokument pełnomocnictwa wystawionego zgodnie z dyspozycją art. 23 ust. 2 ustawy PZP, tj. o zakresie co najmniej: do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawców wspólnie ubiegających się o o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.


 

7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenia lub dokumenty o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ wedle swojego uznania: łącznie albo osobno.


 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.


 

9. Jeżeli z przedstawionych dokumentów wynika, że osoba, która podpisała ofertę nie jest uprawniona do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym, do oferty załączyć należy dokument pełnomocnictwa wystawionego w sposób określony przepisami prawa cywilnego. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub notariusza.


 

10. Dokumenty (z zastrzeżeniem dokumentu pełnomocnictwa), o których mowa w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ Wykonawcy mogą składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, tj. przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym.


 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.


 

12. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Zasada ta rozciąga się także na składanie w toku postępowania wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, itp.


 

VI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej, zbiorczo, „Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

2. Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą telefaksu (na numer wskazany w rozdziale I SIWZ).

W takim przypadku każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania odsyłając dokument z pieczęcią i podpisem osoby, która go przyjęła.

3. Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

4. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 Ustawy.

5. W sprawie przedmiotu zamówienia osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest Agata Rybka – Specjalista ds. administracji tel. 094 352 49 49 (wew. 14).

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawcy będą związani ofertę przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.


 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką.

5. Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane i na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) muszą być opatrzone pieczęcią imienną Wykonawcy.

6. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

7. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji.

8. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9. Ofertę stanowią następujące dokumenty:

9.1. Formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ

9.2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki szczegółowe udziału w postępowaniu, przygotowane zgodnie zapisami rozdziału V SIWZ. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty te składa każdy podmiot.

9.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

10. Wskazane dokumenty mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z

oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

12. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

13.Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE

OFERTY”.


 

IX.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, (sekretariat) w terminie do 09 lipca 2011 r. do godz. 08:00.

2. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

3. Doręczenie oferty do innego miejsca lub pod inny adres niż wskazane nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób skuteczny.

4. Ofertę wraz z załączonymi dokumentami należy umieścić w jednej w trwały sposób zabezpieczonej kopercie z napisem „Usługi z zakresie organizacji imprez kulturalnych nagłośnienie podczas FESTIWALU MIĘDZY SŁOWAMI – nie otwierać przed Sesją Otwarcia Ofert”. Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, aby umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

5. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 09 lipca 2011 r., o godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego.

6. Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.

7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa art. 86, ust. 4 Ustawy.


 

X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w formularzu ofertowym.

2. Cena musi zawierać wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę (koszty transportu, montażu i itp.) oraz podatek VAT w wysokości 23%.

3. Cena wszystkich elementów zamówienia powinny zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.

4. Walutą obowiązującą dla oferty jest PLN. Wszystkie kwoty w Formularzu Oferty i innych dokumentach powinny być wyrażone w PLN.

5. Płatności będą dokonywane jedynie na podstawie faktur Wykonawcy zaakceptowanych przez Zamawiającego.

6. Cała korespondencja dotycząca płatności wraz z fakturami powinny być przesłane zamawiającemu w języku polskim, a w przypadku Wykonawcy zagranicznego przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w zakresie ustalonym w art. 87 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych.


 

XI. OPIS KRYTERIÓWI SPOSOBU OCENY OFERT


 

1. Cena ryczałtowa brutto za całość usług – 80 % (im niższa cena ryczałtowa brutto za całość usług tym wyższa ilość punktów w skali 80 punktowej, pozostałe proporcjonalnie mniej)

Ocena ofert będzie dokonana wg następującej zasady:


 

C – Kryterium

Cn – najniższa oferowana cena ryczałtowa brutto spośród ważnych ofert

Cb – cena ryczałtowa brutto oferty badanej


 

Cn

C= ------------- x 80

Cb


 

2. Doświadczenie wykonawcy w świadczeniu usług oświetlenia i nagłaśniania imprez – 20%. Ocena zostanie dokonana przez członków komisji przetargowej w oparciu o załączony do oferty wykaz (poparty dokumentami potwierdzającymi ich prawidłowe wykonanie) świadczonych w ostatnich 3 latach (2008-2010) usług oświetlenia i nagłaśniania – maksymalnie można uzyskać 20 punktów.


 

XII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza.

2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców – art. 23, ust. 4 Ustawy.

5. Istotne warunki umowy określa projekt umowy - załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.


 

XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


 

XIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ


 

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środek ochrony prawnej określony w rozdziale 4 działu VI ustawy przysługuje również zamawiającemu.


 

XVI. ZAŁĄCZNIKI

Wymienione załączniki stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zał. nr 1 – formularz oferty

Zał. nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Zał. nr 3 - projekt umowy


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Załącznik nr 1 do SIWZ

.......................................

/Pieczęć wykonawcy/


 

OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługi z zakresie organizacji imprez kulturalnych – nagłośnienie podczas FESTIWALU MIĘDZY SŁOWAMI” zamieszczonym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową brutto (z podatkiem VAT):


 


 

1. Oferowana cena jest stała i nie podlega negocjacji na czas trwania umowy.

2. Termin i miejsce realizacji zamówienia :

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń.

4. Oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

5. Oświadczamy, że projekt umowy, stanowiący załącznik Nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia został przez nas zaakceptowany.

6. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. Oświadczamy, że czujemy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert.

8. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

9. Pod groźbą odpowiedzialności karnej, oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny , aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 k.k.)

10. Na ______kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

11. Integralną część oferty stanowią załączniki:

a)

b)


 


 


 

....................................... ...............................................


 

Miejscowość, data Podpis (podpisy) osób

Uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Załącznik nr 2 do SIWZ

.......................................

/Pieczęć wykonawcy/


 

OŚWIADCZENIE


 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Usługi z zakresie organizacji imprez kulturalnych – nagłośnienie podczas FESTIWALU MIĘDZY SŁOWAMI”.


 


 

Oświadczam (y), że spełniam (y) warunki udziału w postępowaniu.

Oświadczam (y), że spełniam (y) warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

– Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) tzn:

1. posiadam (y) uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia

2. posiadam (y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję(emy) potencjałem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3. znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia,

4. nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadkach

wskazanych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.


 


 


 


 

....................................... ...............................................


 

Miejscowość, data Podpis (podpisy) osób

Uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Załącznik nr 3 do SIWZ

Projekt

UMOWA nr /2011

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami)


 

zawarta w dniu _w Kołobrzegu pomiędzy :

Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z.Herberta z siedzibą przy ul. Solna 1 78-100 Kołobrzeg , reprezentowanym przez :

 • Tadeusza Kielara – Dyrektora

 • Katarzynę Kubiak – Jóźwicką – Główną Księgową

zwanym dalej Zamawiającym

a

_____________________________________

zwaną dalej Wykonawcą


 

§ 1

Zamawiający zleca __________________ Wykonawcy realizację Usługi z zakresie organizacji imprez kulturalnych – nagłośnienie podczas FESTIWALU „MIĘDZY SŁOWAMI”

Zamówienie obejmuje:


 


 

Nagłośnienie - obsługa przez cały okres trwania FESTIWALU „MIĘDZY SŁOWAMI” i demontaż nagłośnienia zgodnie z wymaganiami:


 


 

18.07.11. - Koncert Martyny Jakubowicz z zespołem Żona Lota - godz.21:00, próby od godz.16:00; scena plenerowa RCK


19.07.11.-  Spektakl „FLAMENCO NAMIĘTNIE” reż. Krystyna Janda w wykonaniu grupy „Corazón Flamenco” - godz.21:00, próby od godz.16:00; scena plenerowa RCK

20.07.11. - Spektakl „20 NAJŚMIESZNIEJSZYCH PIOSENEK NA ŚWIECIE” reż. Jerzy Satanowski w wykonaniu Mariusza Kiljana - godz.21:00, próby od godz.16:00; scena plenerowa RCK

21.07.11. - Koncert Janusza Radka „DZIĘKUJĘ ZA MIŁOŚĆ ” - godz.21:00, próby od godz.16:00; scena plenerowa RCK

22.07.11. - koncert Piotr Baron Kwintet - godz.19:00, próby od godz.16:00; scena plenerowa RCK

23.07.11. -  Pogadaj ze mną - Włodzimierz Nahorny, Janusz Szrom, Henryk Miśkiewicz, Andrzej Łukasik, Krzysztof Gradziuk - godz.21:00, próby od godz.16.00; scena plenerowa RCK


 

SYSTEM NAGŁOŚNIENIOWY

System nagłośnieniowy MIN 2 x 8kW ( PREFEROWANE- L-ACOUSTICS V-DOSC, JBL VERTEC, NEXO GEO, POLAUDIO SLA,EAW,d&b)

System powinien zapewnić równomierne pokrycie dźwiękiem całej nagłaśnianej powierzchni oraz być w stanie uzyskać poziom 110dB SPL w okolicy stanowiska realizatora.

Konsoleta FOH min 32 kanały - 4 punktowa korekcja, w tym min. 2 częstotliwości
przestrajane, filtr niskich częstotliwości, pad -20db, insert. PREFEROWANE STOŁY CYFROWE YAMAHA PM5D-RH,m7cl,LS9, DM1000,  SOUNDCRAFT Vi6,Vi4 LUB ANALOGOWE SOUNDCRAFT FIVE,MH, K2, MIDAS HERITAGE 3000, A&H ML 4000

PERYFERIA DO STOŁÓW ANALOGOWYCH- dbx, bss audio, drawmer, tc electronics, yamaha, lexicon (oraz inne analogicznej klasy).

KONSOLETA MONITOROWA MIN 24 kanały - 4 punktowa korekcja, w tym min. 2 częstotliwości przestrajane, filtr niskich częstotliwości, pad -20db, insert. MIN 10 x AUX - KOREKTOR GRAFICZNY NA KAZDYM WYJSCIU, PREFEROWANE YAMAHA M7CL,LS9,DM1000

SYSTEM MONITOROWY 8 x WEDGE –PREFEROWANE- L-ACOUSTICS 115XT HiQ, d&b MAX JBL SRX712M

OMIKROFONOWANIE-ZGODNE Z RIDERAMI ZESPOŁÓW


 


 

§ 2

Z tytułu wykonanie zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości:


 


 


 

§ 3

Wypłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.

Fakturę VAT należy wystawić na adres:

Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z.Herberta

ul. Solna 1

78-100 Kołobrzegu

NIP 671-177-21-77

§ 4

W przypadku nienależnego wykonania części umowy Zamawiający może potrącić Wykonawcy 50 % z kwoty określonej w § 2 tytułem odszkodowania.


 


 


 

§ 5

Zamawiający zobowiązuje się nieodpłatnie zabezpieczyć:

  • dyżurnego elektryka;

  • niezależne źródło prądu;

  • ochronę sprzętu nagłośnieniowego od momentu montażu do momentu demontażu.


 

§ 6

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu Wykonawcy, powstałe wskutek nieodpowiedniego użytkowania lub z powodu błędów w sztuce zawodowej Wykonawcy.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8

Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


 

§ 9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:


 


 


 


 


 

................................... ..............................................