Dane podstawowe

Podstawa prawna

Obiekty

Inwentaryzacje

Regulaminy

Zarządzenia

Cennik

Zamówienia publiczne

Zapytania poniżej 30.000 euro

Gospodarka nieruchomościami

Polityka bezpieczeństwa informacji

Kadra

Konkursy

Oferty pracy

Kontrole

Rejestry i archiwa

Informacje nieudostępnione w BIP

Redakcja Biuletynu

Ogłoszenie o zamówieniu - Ochrona imprez organizowanych przez Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Kołobrzeg: Ochrona imprez organizowanych przez Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu
Numer ogłoszenia: 349782 - 2010; data zamieszczenia: 28.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu , ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3524949, faks 94 3524949.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.rck.bip.parseta.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona imprez organizowanych przez Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Ochrona imprez organizowanych przez Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu. Zamówienie obejmuje: 1. 05.11.10. Masz wybór, miejsce imprezy: Hol Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu, ul. Solna 1 - impreza jest przewidywana na ok.300 osób; należy zapewnić 2 pracowników ochrony w godz. od 17:30 do 20:30 2.12.11.10. L.U.C. 39/89 , miejsce imprezy: sala widowiskowa Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu, ul.Solna 1, impreza jest przewidywana na ok. 300 osób; należy zapewnić 3 pracowników ochrony w godz. od 18:30 do 21:00 3.16.11.10. Koncert Ryszarda Rynkowskiego , miejsce imprezy: sala widowiskowa Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu, ul. Solna 1, impreza przewidywana jest na 287 osób, należy zapewnić 2 pracowników ochrony w godz. od 18:30 do 21:00 4.20.11.10. Koncert Stanisława Soyki, miejsce imprezy: sala widowiskowa Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu, ul. Solna 1, impreza przewidywana jest na 287 osób; należy zapewnić 2 pracowników ochrony w godz. od 18:30 do 21:00 5.26.11.10. Masz wybór - miejsce imprezy: holl i sala widowiskowa Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu, ul.Solna 1, impreza przewidywana jest na ok.300 osób; należy zapewnić 2 pracowników ochrony w godz. od 17:30 do 20:30 6.Koncert Czesław śpiewa - miejsce imprezy: sala widowiskowa Regionalnego Centrum Kultury, ul.Solna 1; impreza przewidywana jest na 287 osób; należy zapewnić 2 pracowników ochrony w godz. od 18:30 do 21:00 7.Mikołajki - miejsce imprezy: Hala Millennium, ul.Łopuskiego 38, Kołobrzeg, impreza przewidywana jest na 1000 osób; należy zapewnić 4 pracowników ochrony w godz. od 11:00 do 14:00 oraz 6 pracowników ochrony w godz. od 14:00 do 16:00 8.31.12.10.- 01.01.11. Sylwester- miejsce imprezy: Skwer Pionierów w Kołobrzegu, impreza przewidywana na 1500 osób; należy zapewnić: 2 pracowników ochrony w godz. od 14:00 do 22:00 12 pracowników ochrony w godz. od 23:00 do 01:00 5 pracowników ochrony w godz. od 22:00 do 23:00 5 pracowników ochrony w godz. od 01:00 do 02:00.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 05.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że wykonał usługi w zakresie ochrony imprez w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 80

 • 2 - doświadczenie wykonawcy w świadczeniu usług ochroniarskich - 20

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rck.kolobrzeg.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu ul.Solna 1 78-100 Kołobrzeg.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.11.2010 godzina 10:00, miejsce: Regionalne Centrum Kultury (sekretariat) ul.Solna 1 78-100 Kołobrzeg.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 03.12.2010.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


 


Ogłoszenie o wyborze najkorystniejszej oferty.

21 KBPobierz

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

112 KBPobierz