Dane podstawowe

Podstawa prawna

Obiekty

Inwentaryzacje

Regulaminy

Zarządzenia

Cennik

Zamówienia publiczne

Zapytania poniżej 30.000 euro

Gospodarka nieruchomościami

Polityka bezpieczeństwa informacji

Kadra

Konkursy

Oferty pracy

Kontrole

Rejestry i archiwa

Informacje nieudostępnione w BIP

Redakcja Biuletynu

Ogłoszenie dot. rozstrzygnięcia przetagu - Interfolk 2010

 

Kołobrzeg, dnia 10 sierpnia 2010


O G Ł O S Z E N I E


dotyczące rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na:

 

"Wyżywienie i zakwaterowanie uczestników XIX Międzynarodowych Spotkań z Folklorem INTERFOLK 2010 w dniach 16-22.08.2010r. w Kołobrzegu"


 

 

Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759) zawiadamia, że w dniu 10.08.2010r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na w/w zadanie. Przetarg przeprowadzono zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (P.z.p). W przetargu mogli wziąć udział wszyscy spełniający wymogi art. 22 ust. 1 i niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

Na przetarg wpłynęła 1 oferta:L.p.

Nazwa wykonawcy

Cena oferowana w zł

(z podatkiem VAT)

Liczba punktów w kryterium

100% cena

1.

Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza

ul. 1 Maja 47

78-100 Kołobrzeg

97.102,80 zł

100,00


Dokonano wyboru oferty Nr 1 złożonej przez Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza ul. 1 Maja 47, 78-100 Kołobrzeg, jako najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt. 5 oraz art. 91 ust. 1 ustawy P.z.p.

Cena wybranej oferty wynosi: 97.102,80 zł (brutto).

Termin podpisania umowy z wybranym Wykonawcą wyznaczono na dzień 13.08.2010r.