Dane podstawowe

Podstawa prawna

Obiekty

Inwentaryzacje

Regulaminy

Zarządzenia

Cennik

Zamówienia publiczne

Zapytania poniżej 30.000 euro

Gospodarka nieruchomościami

Polityka bezpieczeństwa informacji

Kadra

Konkursy

Oferty pracy

Kontrole

Rejestry i archiwa

Informacje nieudostępnione w BIP

Redakcja Biuletynu

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania


 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) w imieniu Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu uprzejmie informuję, że w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Usługi z zakresie organizacji imprez kulturalnych – nagłośnienie i oświetlenie imprez majowych”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zostało unieważnione ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia przez Zamawiającego nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć tj.: w dniu 13 maja br. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Regionalnym Centrum Kultury a Gminą Miasto Kołobrzeg dotyczące współpracy przy realizacji projektu „Partnerski dni Kołobrzegu” na mocy którego obowiązek realizacji usługi wynajęcia sceny i nagłośnienia przejęła Gmina Miasto Kołobrzeg. Zatem zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Regionalne Centrum Kultury jest niemożliwe.


 

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.


 

Kołobrzeg, 21 maja 2010 r.