Dane podstawowe

Podstawa prawna

Obiekty

Regulaminy

Zarządzenia

Cennik

Zamówienia publiczne

Zapytania poniżej 30.000 euro

Gospodarka nieruchomościami

Polityka bezpieczeństwa informacji

Kadra

Konkursy

Oferty pracy

Rejestry i archiwa

Informacje nieudostępnione w BIP

Obsługa Biuletynu

Ogłoszenie o zamówieniu usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych – nagłośnienie i oświetlenie imprez majowych

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


 

Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych – nagłośnienie i oświetlenie imprez majowych


 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


 

I.1) NAZWA I ADRES:

 • Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu, ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg,

 • tel./faks: (094) 352 49 49 , e-mail:rcksolna1@wp.pl

 • adres strony internetowej zamawiającego: http://www.rckk.bip.parseta.pl/


I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

 • Administracja samorządowa


 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:


 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługi z zakresie organizacji imprez kulturalnych – nagłośnienie i oświetlenie imprez majowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: „Usługi z zakresie organizacji imprez kulturalnych – nagłośnienie i oświetlenie imprez majowych”

Zamówienie obejmuje:


 

Nagłośnienie i oświetlenie - obsługa przez cały okres trwania imprezy i demontaż nagłośnienia i oświetlenia zgodnie z wymaganiami:


 

PARTNERSKIE DNI KOŁOBRZEGU 22 MAJA 2010 PLAŻA CENTRALNA „Zbuduj z nami jacht Kołobrzeg”


 

DZIAŁANIA NA SCENIE

godz. 12.00 -21.00

Przegląd Twórczości Morskiej (reprezentacje kołobrzeskich przedszkoli)

Zespół Piosenki i Tańca „TIRLITONKI”

Spektakl Zespołu Teatralnego PROMYK z Zespołu Szkół nr 9 w Podczelu

Szkoła Tańca TOP TOYS

Studio Piosenki OPP w Kołobrzegu

Szkoła Tańca „AMBER”

VIGOR Styl Dance Studio

Studio Wokalne Klubu Garnizonowego w Kołobrzegu

Spektakl teatralny pt. „Jak Ignac nabrał wody w usta” w wykonaniu kołobrzeskich dziennikarzy

Studio WOKALIZA Darka Dąbrowskiego

KONCERTY:

Yank Shippers – szanty

BRATHANKI”

SYSTEM NAGŁOŚNIENIOWY

System nagłośnieniowy LINE ARRAY (NEXO GEO D, MEYER SOUND MICA, JBL VERTEC4888DP) MOC WZMACNIACZY MIN 2 x 25kW

System powinien zapewnić równomierne pokrycie dźwiękiem całej nagłaśnianej powierzchni oraz być w stanie uzyskać poziom 110dB SPL w okolicy stanowiska realizatora.

Konsoleta FOH min 40 kanałów - 4 punktowa korekcja, w tym min. 2 częstotliwości
przestrajane, filtr niskich częstotliwości, pad -20db, insert. STOŁY CYFROWE SOUNDCRAFT Vi6,Vi4, DiGiCo D5 LUB ANALOGOWE SOUNDCRAFT FIVE,MH,K2, MIDAS HERITAGE 3000, A&H ML 4000

PERYFERIA DO STOŁÓW ANALOGOWYCH- dbx, bss audio, drawmer, tc electronics, yamaha, lexicon (oraz inne analogicznej klasy).

KONSOLETA MONITOROWA MIN 40 kanałów - 4 punktowa korekcja, w tym min. 2 częstotliwości przestrajane, filtr niskich częstotliwości, pad -20db, insert. MIN 10 x AUX - KOREKTOR GRAFICZNY NA KAŻDYM WYJŚCIU, STOŁY CYFROWE SOUNDCRAFT Vi6,Vi4, YAMAHA M7CL LUB ANALOGOWE SOUNDTRACK FIVE,MH

SYSTEM MONITOROWY 10 x WEDGE –NEXO PS, JBL SRX712M, d&b MAX +DRUM FILL

OMIKROFONOWANIE - ZGODNE Z RIDERAMI ZESPOŁÓW


 

SYSTEM OŚWIETLENIOWY

światło ruchome (MAC/ROBE 500,250) min.12szt + światło na publiczność , światło stałe typu PAR 64 –  min. 60szt  + światło prowadzące - spot, maszyny do dymów);  


 

29-30 MAJ

29.05.godz. 15.00 – 20.00 – 20- lecie samorządu terytorialnego

 • amatorski ruch artystyczny

 • KWARTET RAMPA „Piosenka jest dobra na wszystko”

30.05. godz.14.00 – 17.00 – Dzień Dziecka

- animacje gier i zabaw

- KWARTET RAMPA program dla dzieci „PAMPARAMPA”

SYSTEM NAGŁOŚNIENIOWY

System nagłośnieniowy MIN 2 x 8kW

System powinien zapewnić równomierne pokrycie dźwiękiem całej nagłaśnianej powierzchni oraz być w stanie uzyskać poziom 100dB SPL w okolicy stanowiska realizatora.

Konsoleta FOH min 24kanały - 4 punktowa korekcja, w tym min. 2 częstotliwości
przestrajane, filtr niskich częstotliwości, pad -20db, insert. STOŁY CYFROWE YAMAHA PM5D-RH,m7cl,LS9, DM1000, SOUNDCRAFT Vi6,Vi4 LUB ANALOGOWE SOUNDCRAFT FIVE,MH, K2, MIDAS HERITAGE 3000, A&H ML 4000

PERYFERIA DO STOŁÓW ANALOGOWYCH- dbx, bss audio, drawmer, tc electronics, yamaha, lexicon (oraz inne analogicznej klasy).

SYSTEM MONITOROWY 8 x WEDGE – JBL SRX712M, d&b MAX

OMIKROFONOWANIE -ZGODNE Z RIDERAMI ZESPOŁÓW


 

SYSTEM OŚWIETLENIOWY

światło ruchome (MAC/ROBE 500/250) 4 szt + światło na publiczność + Strobo, światło stałe typu PAR 64 –   30szt , światło prowadzące - spot, maszyny do dymów);  


 

Należy również uwzględnić wymagania określone w raiderach technicznych stanowiących załącznik nr 4 do niniejszej SIZW.


 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CPV 79952100-3


 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

PARTNERSKIE DNI KOŁOBRZEGU – 22.05.2010 PLAŻA CENTRALNA godz. 12.00 -21.00

20- lecie samorządu terytorialnego 29.05.2010 Skwer Pionierów godz. 15.00 -20.00

Dzień Dziecka - 30.05.2010 godz.14.00 – 17.00


 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


 

Informacja na temat wadium:


 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W postępowaniu wziąć mogą udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

  1. Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, w formie załączonego do oferty wykazu usług i oświadczenia uprzednich odbiorców o ich należytym wykonaniu, potwierdzonego odpowiednimi dokumentami, że w ciągu ostatnich 3 lat (a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie), licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, wykonał, tj. zrealizował co najmniej:
   5 zamówień dotyczących usług w zakresie organizacji imprez kulturalnych tj. obsługa techniczna, nagłośnienie i oświetlenie imprez, przy czym łączna wartość wykazanych usług nie może być mniejsza niż 100 000,00 złotych (PLN)brutto,

  2. Wykonawca musi udokumentować, że wyżej wymienione usługi wykonał należycie załączając dokumenty potwierdzające ich należytą realizację, a w wykazie podać ich wartość, przedmiot (zakres, rodzaj), datę(y) wykonania i odbiorcę(ów)

 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy PZP, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

  1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

  2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

  3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

  4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

  5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

  6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

  7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

  8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

  9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na odstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

  10. wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy PZP;

  11. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP;

  12. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

  13. nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy PZP;

  14. (jeśli dotyczy) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o analizę oświadczeń lub dokumentów załączonych do oferty poprzez wypełnieni druku ZP-17 – Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na zasadzie: spełnia / nie spełnia.


 

   • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Potwierdzenie przez wykonawców spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych szczegółowo w SIWZ, oraz w celu potwierdzenia, że oferowane usługi lub dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, nastąpi w oparciu o analizę przedłożonych przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa poniżej.

2.W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy PZP, Zamawiający żąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym, następujących dokumentów:

2.1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;


 

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.1. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;


 

4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów ich ważności określonych powyżej. Z powyższych dokumentów wynikać musi, że wykonawca spełnia warunki określone w SIWZ.


 

5. Do ofert należy załączyć także oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem do SIWZ.


 

6. W przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiega się wspólnie kilku Wykonawców do oferty winni załączyć dokument pełnomocnictwa wystawionego zgodnie z dyspozycją art. 23 ust. 2 ustawy PZP, tj. o zakresie co najmniej: do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.


 

7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenia lub dokumenty o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ wedle swojego uznania: łącznie albo osobno.


 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.


 

9. Jeżeli z przedstawionych dokumentów wynika, że osoba, która podpisała ofertę nie jest uprawniona do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym, do oferty załączyć należy dokument pełnomocnictwa wystawionego w sposób określony przepisami prawa cywilnego. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub notariusza.


 

10. Dokumenty (z zastrzeżeniem dokumentu pełnomocnictwa), o których mowa w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ Wykonawcy mogą składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, tj. przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym.


 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.


 

12. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Zasada ta rozciąga się także na składanie w toku postępowania wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, itp.


 


 

SEKCJA IV: PROCEDURA


 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony


 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


 

1. Cena ryczałtowa brutto za całość usług – 80 % (im niższa cena ryczałtowa brutto za całość usług tym wyższa ilość punktów w skali 80 punktowej, pozostałe proporcjonalnie mniej)

Ocena ofert będzie dokonana wg następującej zasady:


 

C – Kryterium

Cn – najniższa oferowana cena ryczałtowa brutto spośród ważnych ofert

Cb – cena ryczałtowa brutto oferty badanej


 

Cn

C= ------------- x 80

Cb


 

2. Doświadczenie wykonawcy w świadczeniu usług oświetlenia i nagłaśniania imprez – 20%. Ocena zostanie dokonana przez członków komisji przetargowej w oparciu o załączony do oferty wykaz (poparty dokumentami potwierdzającymi ich prawidłowe wykonanie) świadczonych w ostatnich 3 latach (2007-2009) usług oświetlenia i nagłaśniania – maksymalnie można uzyskać 20 punktów.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


 


 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: wykonawcy w świadczeniu usług oświetlenia i nagłaśniania imprez


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać pod adresem: Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu, ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg


 

IV.3.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, (sekretariat) w terminie do 5 maja 2010 r. do godz.9:00.


 

IV.3.3) Termin związania ofertą:

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.


 


 


 

 


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.

22 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

20 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 5

24 KBPobierzPodgląd pliku

zał. nr 4 - rider techniczny

85 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ - nagło

133 KBPobierzPodgląd pliku