Dane podstawowe

Podstawa prawna

Obiekty zajmowane przez Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu

Inwentaryzacje

Regulaminy

Zarządzenia

Cennik

Zamówienia publiczne

Zapytania ofertowe poniżej 30.000 euro

Archiwum zamówień publicznych

Gospodarka nieruchomościami

Polityka bezpieczeństwa informacji

Kadra

Oferty pracy

Kontrole

Rejestry i archiwa

Informacje nieudostępnione w BIP

Redakcja Biuletynu

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) w imieniu Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

usługę kompleksową w zakresie dostawy energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynków Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrana została oferta – ENERGA-OBRÓT S.A. Biuro Regionalne w Koszalinie ul. Energetyków 24, 75-222 Koszalin z ceną 96 852,69 zł brutto.

Jednocześnie informuję, że umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia mogą zostać zawarte w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)


 


 

Kołobrzeg, 4 lutego 2010 r.


 


 

Dyrektor Regionalnego Centrum Kultury


 

Tadeusz Kielar