Dane podstawowe

Podstawa prawna

Obiekty

Regulaminy

Zarządzenia

Cennik

Zamówienia publiczne

Zapytania poniżej 30.000 euro

Gospodarka nieruchomościami

Polityka bezpieczeństwa informacji

Kadra

Konkursy

Oferty pracy

Rejestry i archiwa

Informacje nieudostępnione w BIP

Obsługa Biuletynu

Na stanowisko Kierownik Działu Organizacji Imprez i Pozyskiwania Środków UE

 

O G Ł O S Z E N I E

DYREKTOR REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY W KOŁOBRZEGU

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW

NA STANOWISKO :


 

Kierownik Działu Organizacji Imprez i Pozyskiwania Środków UE


 
 

I. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI: Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu

ul. Solna 1

 
II. WYMIAR CZASU PRACY: cały etat, praca jednozmianowa

 

III. WYMAGANIA:


 1. wykształcenie: wyższe lub średnie,

 2. preferowane wykształcenie kierunkowe (kulturoznawstwo, europeistyka, projekty UE – przygotowanie i zarządzanie),

 3. dobra znajomość zasad pozyskiwania środków z UE,

 4. doświadczenie w samodzielnym pisaniu projektów do Programów Operacyjnych UE,

 5. preferowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

 6. znajomość przynajmniej jednego języka obcego: niemiecki lub angielski,

 7. łatwość pisania, tzw. lekkie pióro,

 8. umiejętność analityczna,

 9. samodzielność w podejmowaniu decyzji,

 10. zdolności organizacyjne,

 11. komunikacja werbalna i pisemna,

 12. .komunikatywność, kreatywność,

 13. odpowiedzialność,

 14. umiejętność pracy w zespole oraz rozwiązywania problemów,

 15. inne umiejętności: podstawowa obsługa komputera ( program Word, Excel).


IV. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

Praca polega na:

1. Organizowaniu imprez, festiwali, wydarzeń kulturalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,przygotowywanie ich scenariuszy, rozliczeń, dokumentacji, reklamy i promocji wraz z pozyskiwaniem widowni.

2. Współudziale w tworzeniu programów działalności RCK.

3. Współpracy z organizatorami imprez w mieście, regionie, kraju i zagranicą.

4. Prowadzeniu działań marketingowych mających na celu rozpoznanie rynku potrzeb kulturalnych w naszym mieście oraz dotyczących działalności RCK.

5. Przygotowaniu i rozliczaniu projektów dot. pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych.

6. Pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych z funduszy unijnych.

7. Monitorowaniu i identyfikacji adekwatnych do specyfiki działalności RCK programów unijnych.
 

V. WYMAGANE DOKUMENTY

   1. List motywacyjny

   2. Kwestionariusz kandydata C.V

   3. Kserokopia dokumentu poświadczająca wykształcenie,

   4. Kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy, (w przypadku posiadania stażu pracy),

   5. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.


VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT: do odwołania


VII. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT : Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu

ul. Solna 1

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście, pocztą elektroniczną na adres: rcksolna1@wp.pl, lub pocztą na adres RCK z dopiskiem: - oferta pracy.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.rckk.bip.parseta.pl/.


rozstrzygnięcie konkursu ofert pracy

13.5 KBPobierzPodgląd pliku