Dane podstawowe

Podstawa prawna

Obiekty

Regulaminy

Zarządzenia

Cennik

Zamówienia publiczne

Zapytania poniżej 30.000 euro

Gospodarka nieruchomościami

Polityka bezpieczeństwa informacji

Kadra

Konkursy

Oferty pracy

Rejestry i archiwa

Informacje nieudostępnione w BIP

Obsługa Biuletynu

Regulamin ZFSS

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY
W KOŁOBRZEGU IM. Z. HERBERTA

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz.592; z późniejszymi zmianami),
 2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o Związkach zawodowych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 79, poz.854; z późniejszymi zmianami).

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta, zwany dalej Regulaminem, określa zasady tworzenia i gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej Funduszem
 2.  Regulamin stanowi wyłączną podstawę przyznawania i realizowania świadczeń finansowych ze środków Funduszu.

§ 2

 1.  Fundusz jest tworzony z corocznego odpisu podstawowego naliczonego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników.
 2. Środki Funduszu mogą być zwiększone o wpływy z opłat osób korzystających ze środków Funduszu, wpływy z oprocentowania pożyczek mieszkaniowych oraz o inne środki określone ustawą.
 3. Fundusz jest przeznaczony na finansowanie świadczeń socjalnych dla pracowników i innych osób uprawnionych wymienionych w paragrafach regulaminu.

§ 3

Równowartość dokonywanych odpisów i zwiększeń naliczonych zgodnie z postanowieniami Regulaminu na dany rok kalendarzowy przekazywana jest na rachunek bankowy Funduszu do 30 września danego roku, przy czym w terminie do 31 maja danego roku przekazywana jest kwota stanowiąca co najmniej 75% równowartości odpisów, o których mowa w § 2 ust.1.

§ 4

 1.  Funduszem administruje Dyrektor Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z.Herberta, zwany dalej Pracodawcą.
 2. Coroczny plan wydatkowania zatwierdza Pracodawca w uzgodnieniu z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi, zwanymi dalej Związkami.
 3.  Plan wydatkowania jest ustalany corocznie po otrzymaniu naliczenia odpisu na Fundusz, dokonanego przez Dział Finansowy w terminie do dnia 7 stycznia danego roku.
 4.  Zmian w planie może dokonać Pracodawca w uzgodnieniu ze Związkami.

 PRZEZNACZENIE FUNDUSZU

 1.  Środki Funduszu przeznacza się w szczególności na:
  • dofinansowanie świadczeń wczasowo-wypoczynkowych ("wczasy pod gruszą"),
  • pomoc rzeczową i finansową ,
  • pomoce w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresach świątecznych w formie świadczeń rzeczowych lub finansowych,
  • dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej w postaci imprez kulturalno-oświatowych,
  • dofinansowanie i uczestnictwo w różnych formach rekreacji ruchowej, imprezach sportowych zabezpieczających potrzeby rekreacji osób uprawnionych do korzystania z Funduszu,
  • pożyczki na cele mieszkaniowe.
 2.  Pozostawia się 1% rezerwy środków Funduszu na dofinansowanie świadczeń wymienionych w ust.1 lub na nadzwyczajne potrzeby dodatkowe.
 3. Środki nie wydatkowane w danym roku na cele wymienione w ust.1 przekazywane są na zwiększenie rezerwy Funduszu na rok następny.

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU ORAZ ZASADY PRZYZANAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

§ 6

 1. Ze świadczeń finansowanych z Funduszu określonych w § 5 mogą korzystać osoby uprawnione będące:
  • Pracownikami, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, zatrudnionymi w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta, zwanym dalej RCK
  • Emerytami lub rencistami (w okresie pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy), których ostatnim miejscem pracy przed odejściem na emeryturę lub rentę było Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta,
  • Członkami rodzin osób wymienionych ust.1 lit. a) i b).
 2. Ze świadczeń o których mowa w § 5 ust. 1 lit. c) i f) nie mogą korzystać osoby przebywające w dniu wypłaty na urlopie bezpłatnym.
 3. Osobom, o których mowa w § 6 ust. 1 lit.b) , będącym jednocześnie pracownikami Regionalnego Centrum Kultury, może być przyznane świadczenie socjalne tylko z tytułu pozostawania w stosunku pracy z RCK.
 4. Członkami rodzin o których mowa w § 6 ust. 1 lit. c) są:
  • współmałżonek, w przypadku gdy nie ustanowiono rozdzielności majątkowej,
  • pozostający na utrzymaniu i wychowaniu dzieci do lat 18, a jeżeli się kształcą- do czasu ukończenia nauki, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia,
  • pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku.
 5. Osoby uprawnione ubiegające się po raz pierwszy o przyznanie świadczenia na rzecz dziecka zobowiązane są do zgłoszenia dziecka w sekcji spraw socjalnych.
 6. Świadczenia z Funduszu przyznaje Zakładowa Komisja Socjalna, zwana dalej Komisją, w skład której wchodzą przedstawiciele pracodawcy w ilości 2 osób oraz 1 przedstawiciel Związków Zawodowych- powołani przez pracodawcę zarządzeniem.
 7. Zadaniem Komisji Socjalnej jest:
  • przyjmowanie od osób uprawnionych corocznych informacji według wzoru określonego w załączniku nr 1., który stanowi integralną część Regulaminu oraz wniosków i oświadczeń według wzoru określonego w załączniku nr 3 i 4, które stanowią integralną część Regulaminu wraz z wymaganymi dokumentami,
  • weryfikowanie i sprawdzanie dokumentów składanych przez uprawnionych,
  • prowadzenie ewidencji przyznanych ulgowych świadczeń z Funduszu,
  • przygotowanie corocznego projektu podziału środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej w formie planu rzeczowo- finansowego według wzoru określonego w załączniku nr 5, który stanowi integralną część Regulaminu w terminie do 31 marca danego roku,
  •  udostępnianie osobom uprawnionym do korzystania z Funduszu tekstu
 8. Regulaminu i w razie potrzeby wyjaśnianie im zasad korzystania z pomocy socjalnej.

§ 7

 1. Świadczenia socjalne są formą pomocy przyznawaną osobom uprawnionym na ich wniosek i nie mają charakteru roszczeniowego.
 2. Decyzja o przyznaniu oraz wysokość przyznanych świadczeń uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.
 3. Oceny sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej dokonuje Komisja Socjalna, biorąc pod uwagę średnią wysokość wszystkich dochodów przypadających na 1 osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym oraz liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym ustaloną na podstawie złożonych oświadczeń majątkowych lub innych wymaganych dokumentów, o których mowa w dalszej części Regulaminu, a także na podstawie znanych członkom Komisji faktów i zdarzeń.
 4. W razie wątpliwości co do wiarygodności przedstawionych dokumentów i stanu faktycznego Komisja Socjalna może przeprowadzić wywiad środowiskowy.

§ 8

 1. Podstawą do przyznawania ulgowych usług i świadczeń z Funduszu jest oświadczenie wnioskodawcy o dochodach przypadających na 1 osobę w rodzinie, które należy dostarczyć do dnia 31 marca danego roku - wg wzoru określonego w załączniku nr 1, który stanowi integralną część Regulaminu.
 2. W oświadczeniu należy ująć pełną wysokość dochodów uzyskiwanych przez wszystkie wspólnie zamieszkujące i prowadzące wspólnie gospodarstwo domowe osoby w rodzinie, zawarte w rozliczeniu rocznym za rok poprzedni.
 3. Wnioskodawca wnoszący pełną odpłatność za usługi i świadczenia socjalne nie jest obowiązany do składania powyższego oświadczenia.

§ 9

Przyznając świadczenie, usługi, dopłaty i pomocy z Funduszu Komisja uwzględnia w pierwszej kolejności następujące osoby:

 1. przewlekle chore, znajdujące się w trudniej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej,
 2. samotnie wychowujące dzieci,
 3. posiadające rodziny wielodzietne,
 4. mające dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej opieki i leczenia, a także wychowujące dzieci całkowicie lub częściowo osierocone.

ŚWIADCZENIA WCZASOWO - WYPOCZYNKOWE

§ 10

Świadczenia wczasowo- wypoczynkowe realizuje się przez dofinansowanie wczasów wypoczynkowych organizowanych przez osoby uprawnione we własnym zakresie tzw. "wczasy pod gruszą".

§ 11

 1.  Świadczenie wczasowo-wypoczynkowe przysługuje jednorazowo osobom uprawnionym co drugi rok według kolejności składania wniosków.
 2.  Przyznanie świadczenia wczasowo-wypoczynkowego osobom uprawnionym, o których mowa w § 6 ust. 1 lit. c) traktuje się jako przyznanie tego świadczenia również osobom uprawnionym, o których mowa w § 6 ust. 1 lit. a) i b).

§ 12

 1.  Podstawą dla przyznania świadczenia wczasowo wypoczynkowego jest złożony do dnia 31 marca danego roku wniosek osoby uprawnionej wraz z oświadczeniem o dochodach według wzoru określonego w załączniku nr 1. oraz oświadczeniem o treści według wzoru określonego w załączniku nr 4., które stanowią integralną część Regulaminu. Oświadczenie według wzoru określonego w załączniku nr 4 należy przedłożyć 7 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.
 2. Wysokość świadczenia wczasowo-wypoczynkowego osoby uprawnionej, wylicza się według przedziałów ustalonych w planie wydatkowania z uwzględnieniem zasady podziału odwrotnie proporcjonalnego do wysokości dochodów osoby uprawnionej, określonych na podstawie przedłożonego oświadczenia majątkowego według wzoru określonego w załączniku nr 2, który stanowi integralną część Regulaminu.

POMOC RZECZOWA I FINANSOWA

§ 13

 1. Ze świadczeń w ramach pomocy rzeczowej i finansowej mogą korzystać osoby uprawnione, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub potrzebujące doraźnej pomocy z przyczyn losowych.
 2. Wysokość i termin przyznania świadczeń, o których mowa w ust.1 mogą być także uzależnione od wysokości środków pieniężnych znajdujących w dyspozycji Funduszu w momencie ubiegania się o świadczenie.

§ 14

Świadczenia w ramach pomocy rzeczowej i finansowej przyznawane są w następujących formach:

 • pomoc rzeczowa, polegająca na zakupie określonych towarów ( min paczki dla dzieci przy czym ze świadczeń mogą korzystać dzieci urodzone do 31 marca danego roku kalendarzowego nie dłużej niż do ukończenia 15 roku życia ),
 • pomoc finansowa realizowana przez wypłatę zapomóg losowych i zapomóg przyznawanych w związku z trudnymi warunkami materialnymi,
 • pomoc w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie świąt w formie świadczeń rzeczowych lub świadczeń finansowych.

§ 15

 1. Podstawą przyznania świadczeń, o których mowa w § 14 jest wniosek osoby uprawnionej.
 2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie sytuacji, stanowiącej powód ubiegania się o świadczenie:
  • informacja o sytuacji materialnej i rodzinnej osoby ubiegającej się o świadczenie, tj. oświadczenie o dochodach wg wzoru określonego w załączniku nr 1, który stanowi integralną część Regulaminu,
  • aktualny odcinek renty/emerytury , decyzję o przyznaniu renty/emerytury lub wyciąg z konta w przypadku rencistów i emerytów,
  • zaświadczenie lekarskie w przypadku długotrwałej (przewlekłej) choroby,
  • kserokopia odpisu skróconego aktu zgonu - w przypadku śmierci członka rodziny,
  • w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych (kradzież, pożar, zalanie, wypadek lub innego zdarzenia losowego) - dokumenty mogące stanowić potwierdzenie zdarzenia, m.in. zaświadczenie odpowiedniego organu, oświadczenie świadka lub kopia protokołu.

§ 16

 1. W wyjątkowych sytuacjach świadczenia mogą być przyznawane także na wniosek Pracodawcy , przełożonego , grupy pracowników lub Związku Zawodowego.
 2. Pomoc socjalna może być przyznana tej samej osobie jeden raz w roku kalendarzowym, o ile nie zachodzą szczególne okoliczności przemawiające za częstszym przyznaniem świadczeń.

DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWO - REKREACYJNA, KULTURALNO - OŚWIATOWA

§ 17

 Działalność sportowo-rekreacyjna, kulturalno-oświatowa dotyczy w szczególności:

 • wypoczynku organizowanego przez Pracodawcę w formie turystyki grupowej,
 • organizowania imprez kulturalno-oświatowych, w tym:
  •  zabawy choinkowe dla dzieci osób uprawnionych, o których mowa w § 6 ust.1 lit. a) i b)
  •  noworoczne spotkania osób uprawnionych, o których mowa w § 6 ust.1 lit. a) i b)
  •  piknik dla osób uprawnionych, o których mowa w § 6 ust.1 lit. a) i b)
   oraz ich rodzin
  •  integracyjne spotkania osób uprawnionych, o których mowa w § 6 ust.1 lit. a) i b)
  •  wystawy, koncerty, spektakle dla osób uprawnionych, o których mowa w § 6 ust.1 lit. a) i b) a także ich rodzin
  •  dofinansowanie osobom uprawnionym ich uczestnictwa w imprezach
  •  artystycznych, kulturalnych, rozrywkowych oraz imprezach sportowych w wysokości do 50% kosztów biletów wstępu.

§ 18

Zasady i tryb uczestnictwa w imprezach o których mowa w § 17 ustalane będą każdorazowo i podawane do wiadomości osobom uprawnionym w sposób przyjęty u Pracodawcy.

 POŻYCZKA NA CELE MIESZKANIOWE

§ 19

 1. Pomoc na cele mieszkaniowe może być przyznana tylko w formie pożyczki jeden raz na trzy lata.
 2. Wniosek o pożyczkę na cele mieszkaniowe składa się łącznie z oświadczeniem o wysokości dochodu na osobę w rodzinie osiągniętym w dniu składania wniosku.
 3. Pożyczki z ZFŚS podlegają oprocentowaniu w wysokości 3% w stosunku rocznym. Wymaga się poręczenia dwóch osób.

§ 20

 1. Zakres pomocy przyznanej na cele mieszkaniowe zależy od wysokości środków Funduszu przeznaczonych na ten cel w preliminarzu na dany rok.
 2. Pomoc na cele mieszkaniowe może być udzielona do wysokości 2 000 zł na remont i modernizację mieszkania lub domu.

§ 21

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osoba zobowiązana do spłaty pożyczki znajduje się w trudnej sytuacji życiowej, pożyczka, może zostać w całości lub w części umorzona.
 2. Umorzenie całości udzielonej pomocy na cele mieszkaniowe stosuje się do pożyczkobiorców zmarłych, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

§ 22

 1.  Okres spłaty pożyczki, łącznie z okresem zawieszenia spłaty, nie może przekroczyć 18 miesięcy.
 2. Warunki udzielenia pożyczek na cele mieszkaniowe określa umowa - wniosek o przyznanie pożyczki z Funduszu na cele mieszkaniowe. Wzór umowy - wniosku o przyznanie pożyczki z Funduszu na cele mieszkaniowe stanowi załącznik nr 3 będący integralną częścią Regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23

 1. Osoba uprawniona występująca o przyznanie świadczeń lub pomocy z Funduszu składa odpowiedni wniosek w formie pisemnej.
 2. Zwrot pożyczki z funduszu powinien być zabezpieczony poręczeniem spłaty pożyczki przez dwóch poręczycieli.
 3.  Podatek należny od świadczeń socjalnych będzie naliczany i potrącany z wynagrodzenia każdemu z pracowników, któremu zostało przyznane dane świadczenie bez składania dodatkowego oświadczenia, a w przypadku pozostałych osób uprawnionych z przyznanego świadczenia socjalnego.
 4.  Administrator jest zobowiązany do wypłacenia świadczeń osobom uprawnionym najpóźniej 7 dni od momentu zarejestrowania w książce korespodencyjnej (w sekretariacie) Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta.

§ 24

Regulamin udostępnia się do wglądu każdej osobie uprawnionej na jej wniosek.

§ 25

Wszelkie zmiany i uzupełnienia Regulaminu dokonywane są na piśmie w formie aneksów sporządzonych w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową.

§ 26

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

§ 27

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2013 r

Organizacje Związkowe                        Pracodawca

Załączniki

22 KBPobierzPodgląd pliku