Dane podstawowe

Podstawa prawna

Obiekty zajmowane przez Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu

Inwentaryzacje

Regulaminy

Zarządzenia

Cennik

Zamówienia publiczne

Zapytania ofertowe poniżej 30.000 euro

Archiwum zamówień publicznych

Gospodarka nieruchomościami

Polityka bezpieczeństwa informacji

Kadra

Oferty pracy

Kontrole

Rejestry i archiwa

Informacje nieudostępnione w BIP

Redakcja Biuletynu

Regulamin ZFSS

       REGULAMIN  ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

                                   REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY

                                    W KOŁOBRZEGU IM. Z.HERBERTA

 

 

 

I     PODSTAWA PRAWNA

 

 

1.      Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz.592; z późniejszymi zmianami),

2.      Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o Związkach zawodowych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 79, poz.854; z późniejszymi zmianami).

 

 

 

 

II     POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

§ 1

 

1.      Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta, zwany dalej Regulaminem, określa zasady tworzenia i gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej Funduszem

2.      Regulamin stanowi wyłączną podstawę przyznawania i realizowania świadczeń finansowych ze środków Funduszu.

 

 

§ 2

 

1.      Fundusz jest tworzony z corocznego odpisu podstawowego naliczonego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników.

2.      Środki Funduszu mogą być zwiększone o wpływy z opłat osób korzystających ze środków Funduszu, wpływy z oprocentowania pożyczek mieszkaniowych oraz o inne środki określone ustawą.

3.      Fundusz jest przeznaczony na finansowanie świadczeń socjalnych dla pracowników i innych osób uprawnionych wymienionych w paragrafach regulaminu.

 

§ 3

 

Równowartość dokonywanych odpisów i zwiększeń naliczonych zgodnie z postanowieniami Regulaminu na dany rok kalendarzowy przekazywana jest na rachunek bankowy Funduszu do 30 września danego roku, przy czym w terminie do 31 maja danego roku przekazywana jest kwota stanowiąca co najmniej 75% równowartości odpisów, o których mowa w § 2 ust.1.

 

 

 

§ 4

 

1.      Funduszem administruje Dyrektor Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z.Herberta, zwany dalej Pracodawcą.

2.      Coroczny plan wydatkowania zatwierdza Pracodawca w uzgodnieniu z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi, zwanymi dalej Związkami.

3.      Plan wydatkowania jest ustalany corocznie po otrzymaniu naliczenia odpisu na Fundusz, dokonanego  przez Dział Finansowy w terminie do dnia 7 stycznia danego roku.

4.      Zmian w planie może dokonać Pracodawca w uzgodnieniu ze Związkami.

 

 

 

 

III    PRZEZNACZENIE FUNDUSZU

 

 

§ 5

 

1.      Środki Funduszu przeznacza się w szczególności na:

a)      dofinansowanie świadczeń wczasowo-wypoczynkowych („wczasy pod gruszą”),

b)      pomoc rzeczową i finansową ,

c)      pomoce w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresach świątecznych w formie świadczeń rzeczowych lub finansowych,

d)     dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej w postaci imprez kulturalno-oświatowych,

e)      dofinansowanie  i uczestnictwo w różnych formach rekreacji ruchowej, imprezach sportowych zabezpieczających potrzeby rekreacji osób uprawnionych do korzystania z Funduszu,

f)       pożyczki na cele mieszkaniowe.

2.      Pozostawia się 1% rezerwy środków Funduszu na dofinansowanie świadczeń wymienionych w ust.1 lub na nadzwyczajne potrzeby dodatkowe.

3.      Środki nie wydatkowane w danym roku na cele wymienione w ust.1 przekazywane są na zwiększenie rezerwy Funduszu na rok następny.

 

 

 

 

 

IV   OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU ORAZ ZASADY PRZYZANAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

 

 

§ 6

 

1.      Ze świadczeń finansowanych z Funduszu określonych w § 5 mogą korzystać osoby uprawnione będące:

a)      Pracownikami, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, zatrudnionymi w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta, zwanym dalej RCK

b)      Emerytami lub rencistami (w okresie pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy), których ostatnim miejscem pracy przed odejściem na emeryturę lub rentę było Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta,

c)      Członkami rodzin osób wymienionych ust.1 lit. a) i b).

2.      Ze świadczeń o których mowa w § 5 ust. 1 lit. c) i f) nie mogą korzystać osoby przebywające w dniu wypłaty na urlopie bezpłatnym.

3.      Osobom, o których mowa w § 6 ust. 1 lit.b) , będącym jednocześnie pracownikami Regionalnego Centrum Kultury, może być przyznane świadczenie socjalne tylko z tytułu pozostawania w stosunku pracy z RCK.

4.      Członkami rodzin o których mowa w § 6 ust. 1 lit. c) są:

a)      współmałżonek, w przypadku gdy nie ustanowiono rozdzielności majątkowej,

b)      pozostający na utrzymaniu i wychowaniu dzieci do lat 18, a jeżeli się kształcą- do czasu ukończenia nauki, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia,

c)      pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku.

5.      Osoby uprawnione ubiegające się po raz pierwszy o przyznanie świadczenia na rzecz dziecka zobowiązane są do zgłoszenia dziecka w sekcji spraw socjalnych.

6.      Świadczenia z Funduszu przyznaje Zakładowa Komisja Socjalna, zwana dalej Komisją, w skład której wchodzą przedstawiciele pracodawcy w ilości 2 osób oraz 1 przedstawiciel Związków Zawodowych- powołani przez pracodawcę zarządzeniem.

7.      Zadaniem Komisji Socjalnej jest:

a)      przyjmowanie od osób uprawnionych corocznych informacji według wzoru określonego w załączniku nr 1., który stanowi integralną część Regulaminu oraz wniosków  i oświadczeń według wzoru określonego w załączniku nr 3 i 4, które stanowią integralną część Regulaminu wraz z wymaganymi dokumentami,

b)      weryfikowanie i sprawdzanie dokumentów składanych przez uprawnionych,

c)      prowadzenie ewidencji przyznanych ulgowych świadczeń  z Funduszu,

d)     przygotowanie corocznego projektu podziału środków Funduszu na

                        poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej w formie planu rzeczowo-

                        finansowego  według wzoru określonego w załączniku nr 5, który stanowi

                        integralną część Regulaminu w terminie do 31 marca danego  roku,    

                  e)  udostępnianie osobom uprawnionym do korzystania z Funduszu  tekstu

                       Regulaminu i w razie potrzeby wyjaśnianie im zasad korzystania z pomocy 

                       socjalnej.

 

 

§ 7

 

1.  Świadczenia socjalne są formą pomocy przyznawaną osobom uprawnionym na 

     ich wniosek i nie mają charakteru roszczeniowego.

2.  Decyzja o przyznaniu oraz wysokość przyznanych świadczeń uzależniona jest od 

     sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.

3.  Oceny sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej dokonuje Komisja Socjalna, biorąc

      pod uwagę średnią wysokość wszystkich dochodów przypadających na 1 osobę  

      pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym oraz liczbę osób pozostających

      we wspólnym gospodarstwie domowym ustaloną na podstawie złożonych

      oświadczeń majątkowych lub innych wymaganych dokumentów, o których mowa w

      dalszej części Regulaminu, a także na podstawie znanych członkom Komisji faktów       

      i zdarzeń.

4.   W razie wątpliwości co do wiarygodności przedstawionych dokumentów i

      stanu faktycznego Komisja Socjalna może przeprowadzić wywiad środowiskowy.

 

 

§ 8

 

1.      Podstawą do przyznawania ulgowych usług i świadczeń z Funduszu jest oświadczenie wnioskodawcy o dochodach przypadających na 1 osobę w rodzinie, które należy dostarczyć do dnia 31 marca danego roku – wg wzoru określonego w załączniku nr 1, który stanowi integralną część Regulaminu.

2.      W oświadczeniu należy ująć pełną wysokość dochodów uzyskiwanych przez wszystkie wspólnie zamieszkujące i prowadzące wspólnie gospodarstwo domowe osoby w rodzinie, zawarte w rozliczeniu rocznym za rok poprzedni.

3.      Wnioskodawca wnoszący pełną odpłatność za usługi i świadczenia socjalne nie jest obowiązany do składania powyższego oświadczenia.

 

 

§ 9

 

Przyznając świadczenie, usługi, dopłaty i pomocy z Funduszu Komisja uwzględnia w pierwszej kolejności następujące osoby:

1.      przewlekle chore, znajdujące się w trudniej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej,

2.      samotnie wychowujące dzieci,

3.      posiadające rodziny wielodzietne,

4.      mające dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej opieki i

    leczenia, a także wychowujące dzieci całkowicie lub częściowo osierocone.

 

 

 

 

V     ŚWIADCZENIA WCZASOWO-WYPOCZYNKOWE

 

 

§ 10

 

Świadczenia wczasowo- wypoczynkowe realizuje się przez dofinansowanie wczasów wypoczynkowych organizowanych przez osoby uprawnione we własnym zakresie tzw. „wczasy pod gruszą”.

 

 

§ 11

 

1. Świadczenie wczasowo-wypoczynkowe przysługuje jednorazowo osobom  uprawnionym co drugi rok według kolejności składania wniosków.

 

2. Przyznanie świadczenia wczasowo-wypoczynkowego osobom uprawnionym, o których mowa w § 6 ust. 1 lit. c) traktuje się jako przyznanie tego świadczenia również osobom uprawnionym, o których mowa w §  6 ust. 1 lit. a) i b).

 

§ 12

 

1.      Podstawą dla przyznania świadczenia wczasowo wypoczynkowego jest złożony do dnia 31 marca danego roku wniosek osoby uprawnionej wraz z oświadczeniem o dochodach według wzoru określonego w załączniku nr 1. oraz oświadczeniem o treści według wzoru określonego w załączniku nr 4., które stanowią integralną część Regulaminu. Oświadczenie według wzoru określonego w załączniku nr 4 należy przedłożyć 7 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.

2.      Wysokość świadczenia wczasowo-wypoczynkowego osoby uprawnionej, wylicza się według przedziałów ustalonych w planie wydatkowania z uwzględnieniem zasady podziału odwrotnie proporcjonalnego do wysokości dochodów osoby uprawnionej, określonych na podstawie przedłożonego oświadczenia majątkowego według wzoru określonego w załączniku nr 2, który stanowi integralną część Regulaminu.   

 

 

 

 

 

VI    POMOC RZECZOWA I FINANSOWA

 

 

§ 13

 

1. Ze świadczeń w ramach pomocy rzeczowej i finansowej  mogą korzystać osoby    uprawnione, znajdujące się w  szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub     potrzebujące doraźnej pomocy z przyczyn losowych.

2. Wysokość i termin przyznania świadczeń, o których mowa w ust.1 mogą być także   uzależnione od wysokości środków pieniężnych znajdujących w dyspozycji      Funduszu w momencie ubiegania się o świadczenie.

 

 

§ 14

 

Świadczenia w ramach pomocy rzeczowej i finansowej przyznawane są w następujących formach:

a) pomoc rzeczowa, polegająca na zakupie określonych towarów ( min paczki dla     dzieci przy czym ze świadczeń mogą korzystać dzieci urodzone do 31 marca     danego roku kalendarzowego nie dłużej niż do ukończenia 15 roku życia ),

b) pomoc finansowa realizowana przez wypłatę zapomóg losowych i zapomóg      przyznawanych w związku z trudnymi warunkami materialnymi,

c)  pomoc w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie świąt  w formie      świadczeń rzeczowych lub świadczeń finansowych.

 

 

 

 

§ 15

 

1.      Podstawą przyznania świadczeń, o których mowa  w § 14 jest wniosek osoby uprawnionej.

2.      Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie sytuacji, stanowiącej powód ubiegania się o świadczenie:

a)      informacja o sytuacji materialnej i rodzinnej osoby ubiegającej się o świadczenie, tj. oświadczenie o dochodach wg wzoru określonego w załączniku nr 1, który stanowi integralną część Regulaminu,

b)      aktualny odcinek renty/emerytury , decyzję o przyznaniu renty/emerytury lub wyciąg z konta w przypadku rencistów i emerytów,

c)      zaświadczenie lekarskie w przypadku długotrwałej (przewlekłej) choroby,

d)     kserokopia odpisu skróconego aktu zgonu - w przypadku śmierci członka rodziny,

e)      w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych (kradzież, pożar, zalanie, wypadek lub innego zdarzenia losowego) – dokumenty mogące stanowić potwierdzenie zdarzenia, m.in. zaświadczenie odpowiedniego organu, oświadczenie świadka lub kopia protokołu.

 

 

§ 16

 

1.      W wyjątkowych sytuacjach świadczenia mogą być przyznawane także na wniosek Pracodawcy , przełożonego , grupy pracowników lub Związku Zawodowego.

2.      Pomoc socjalna może być przyznana tej samej osobie jeden raz w roku kalendarzowym, o ile nie zachodzą szczególne okoliczności przemawiające za częstszym przyznaniem świadczeń.

 

 

 

VII    DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWO-REKREACYJNA, KULTURALNO-OŚWIATOWA

 

 

§ 17

 

1.      Działalność sportowo-rekreacyjna, kulturalno-oświatowa dotyczy w szczególności:

a)      wypoczynku organizowanego przez Pracodawcę w formie turystyki grupowej,

b)      organizowania imprez kulturalno-oświatowych, w tym:

-          zabawy choinkowe dla dzieci osób uprawnionych, o których mowa w § 6 ust.1 lit. a) i b)

-          noworoczne spotkania osób uprawnionych, o których mowa w § 6 ust.1 lit. a) i b)

-          piknik dla osób uprawnionych, o których mowa w § 6 ust.1 lit. a) i b)

oraz ich rodzin

-          integracyjne spotkania osób uprawnionych, o których mowa w § 6 ust.1 lit. a) i b)

-          wystawy, koncerty, spektakle dla osób uprawnionych, o których mowa w § 6 ust.1 lit. a) i b) a także ich rodzin

      -   dofinansowanie osobom uprawnionym ich uczestnictwa w imprezach 

      -   artystycznych, kulturalnych, rozrywkowych oraz imprezach 

           sportowych w wysokości do 50% kosztów biletów wstępu.

 

 

§ 18

 

Zasady i tryb uczestnictwa w imprezach o których mowa w § 17 ustalane będą każdorazowo i podawane do wiadomości osobom uprawnionym w sposób przyjęty u Pracodawcy.

 

 

 

VIII     POŻYCZKA NA CELE MIESZKANIOWE

 

 

§ 19

 

1.      Pomoc na cele mieszkaniowe może być przyznana tylko w formie pożyczki jeden raz na trzy lata.

2.      Wniosek o pożyczkę na cele mieszkaniowe składa się łącznie z oświadczeniem o wysokości dochodu na osobę w rodzinie osiągniętym w dniu składania wniosku.

3.      Pożyczki z ZFŚS podlegają oprocentowaniu w wysokości 3% w stosunku rocznym. Wymaga się poręczenia dwóch osób.

 

 

§ 20

 

1.      Zakres pomocy przyznanej na cele mieszkaniowe zależy od wysokości środków Funduszu przeznaczonych na ten cel w preliminarzu na dany rok.

2.      Pomoc na cele mieszkaniowe może być udzielona do wysokości 2 000 zł na remont i modernizację mieszkania lub domu.

 

 

§ 21

 

1.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osoba zobowiązana do spłaty pożyczki znajduje się w trudnej sytuacji życiowej, pożyczka, może zostać w całości lub w części umorzona.

2.      Umorzenie całości udzielonej pomocy na cele mieszkaniowe stosuje się do pożyczkobiorców zmarłych, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

 

 

§ 22

 

1.      Okres spłaty pożyczki, łącznie z okresem zawieszenia spłaty, nie może przekroczyć 18 miesięcy.

2.      Warunki udzielenia pożyczek na cele mieszkaniowe określa umowa – wniosek o przyznanie pożyczki z Funduszu na cele mieszkaniowe. Wzór umowy – wniosku o przyznanie pożyczki z Funduszu na cele mieszkaniowe stanowi załącznik nr 3 będący integralną częścią Regulaminu.

 

 

 

IX  POSTANOWIENIA KOŃCOWE       

     

 

                                                                     § 23

 

1.      Osoba uprawniona występująca o przyznanie świadczeń lub pomocy z Funduszu składa odpowiedni wniosek w formie pisemnej.

2.      Zwrot pożyczki z funduszu powinien być zabezpieczony poręczeniem spłaty pożyczki przez dwóch poręczycieli.

3.      Podatek należny od świadczeń socjalnych będzie naliczany i potrącany z wynagrodzenia każdemu z pracowników, któremu zostało przyznane dane świadczenie bez składania dodatkowego oświadczenia, a w przypadku pozostałych osób uprawnionych z przyznanego świadczenia socjalnego.

4.      Administrator jest zobowiązany do wypłacenia świadczeń osobom uprawnionym najpóźniej 7 dni od momentu zarejestrowania w książce korespodencyjnej (w sekretariacie) Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta.

 

                                            

                                                                        § 24

 

Regulamin udostępnia się do wglądu każdej osobie uprawnionej na jej wniosek.

 

 

§ 25

 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia Regulaminu dokonywane są na piśmie w formie aneksów sporządzonych w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową.

 

 

§ 26

 

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

 

 

§ 27

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2013r.

                                                       

 

 

 

 

Organizacje Związkowe                                                                            Pracodawca

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

                                                                                                                      Załącznik nr 5.

 

PLAN WPŁYWÓW I WYDATKÓW NA ….... ROK

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY W KOŁOBRZEGU IM. Z. HERBERTA

 

W P Ł Y W Y

 

Lp.

 

kwota

1

Stan funduszu na 01-01-20... rok

 

2

Naliczenie funduszu na 20.... rok

 

3

Spłata pożyczek mieszkaniowych w 2012 roku

 

4

Odsetki

 

 

 

 

 

razem

      

 

W Y D A T K I

 

Lp.

 

kwota

1

Dofinansowanie wczasów wypoczynkowych zorganizowanych przez osobę uprawnioną we własnym zakresie(średni koszt dla uprawnionego 900,00 zł),uwzględniając dochód na 1 osobę w rodzinie w załączniku nr 1 Regulaminu ZFŚS

 

2

Pomoc w zakresie gospodarki mieszkaniowej dla max. 4osób (pożyczki zwrotne 1 pracownik nie więcej niż 2 000 zł)

8.000,00

3

Paczki świąteczne dla dzieci osób uprawnionych ( pracowników, rencistów, emerytów)

       

 

4

Pomoc rzeczowa i finansowa w formie bonów towarowych, paczek dla osób uprawnionych np. święta Bożego Narodzenia

 

6

Pomoc w formie zapomóg osobom uprawnionym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, materialnej, oraz zapomóg losowych np.

z tytułu długotrwałej choroby

 

7

1 % rezerwa środków finansowych

           

 

 

Razem wydatki zł

 

 

 

 

 

Podpisy Komisji Socjalnej:                                                             Zatwierdził:

 

1.      Przewodnicząca/y Komisji:       ......................

2.      Członek  ......................

2.      Członek     .......................

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Załącznik nr 4.

 

 

Ja niżej podpisany

 

 

 ….............................................zam:..........................................................................

 

będący pracownikiem RCK */  emerytem, rencistą - byłym pracownikiem RCK */ członkiem rodziny pracownika RCK*/ członkiem rodziny emeryta lub rencisty - byłego pracownika RCK */

 

*niepotrzebne skreślić

 

oświadczam że w okresie bieżącego roku kalendarzowego będę korzystał/a z wczasów wypoczynkowych organizowanych we własnym zakresie.

 

Jednocześnie oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości informację, że

1)      świadome podanie nieprawdziwych informacji, spełnia znamiona przestępstwa oszustwa określonego w art. 286 § 1 Kodeksu karnego zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 8,

2)      złożenie przez pracownika oświadczenia niezgodnego z prawdą będzie traktowane jako cięzkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, uprawniające pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, który złożył niezgodne z prawdą oświadczenie,

3)      pracownicy RCK składają do ww. oswiadczenia katrę urlopową świadczącą o korzystaniu z co najmniej 14 dni kalendarzowych urlopu wypoczynkowego.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          …..................................................                               .............................................

                                                                                                                     

                     miejscowość, data                                                                  podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Załącznik nr 2

 

 

TABELA

do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta

 

 

Tabela nr 1- kryteria według których przyznawane będą :

1)      wczasy pod gruszą ,

2)       inne świadczenia rzeczowe lub finansowe osobom uprawnionym Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

Grupa

Przedział dochodowy netto na 1 osobę za ostatni rok

( w złotych)

Wysokość procentowa świadczenia

I.

do 1000,00

80 %

II.

1001,00 – 1500,00

70 %

III.

1501,00 – 2000,00

60 %

IV.

2001,00 – 2500,00

50 %

V.

2501,00 -3500,00

40 %

VI.

3501,00 - więcej

-

 

Ad 1)

„ Wczasy pod gruszą” - do dofinansowania wczasów pod gruszą przyjmuję się kwotę 900,00 zł. jako 100% , łącznie na osobę uprawnioną  i członków jej rodziny z uwzględnieniem dochodu na 1 osobę w rodzinie jak w tabeli nr 1.

Ad 2)

„ Inne świadczenia rzeczowe lub finasowe „ - warunkiem przyznania świadczenia jest złożony wniosek przez osobę uprawnioną . Przyznanie świadczenia będzie uzależnione od posiadanych środków i będzie przyznawane łącznie na osobę uprawnioną i członków jej rodziny z uwzględnieniem dochodu na 1 osobę w rodzinie jak w tabeli nr 1.

3) W zakresie pomocy mieszkaniowej pożyczkę zwrotną max. ustala się na kwotę 2000,00 zł.

Pozostałe warunki zgodnie z Regulaminem.

 

4).    Zapomogi losowe : dla osób uprawnionych i ich rodzin – dofinansowanie będzie uzależnione od posiadanych środków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

                                                                                                                     

Załącznik nr 1

 

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OSOBY UPRAWNIONEJ UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ŚWIADCZENIE

Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

 

Nazwa zakładu pracy                       REGIONALNE CENTRUM KULTURY w K-gu im. Z. HERBERTA

 

DZIAŁ.............................................................................................................................................

 

IMIĘ i NAZWISKO pracownika/emeryta / rencisty/ innej osoby uprawnionej........................................................................................................................................

 

                Po zapoznaniu się ze sposobem wyliczenia dochodu z rocznego zeznania podatkowego – opisanym w treści komunikatu – Oświadczam, ża średni dochód miesięczny netto ¹ mojego gospodarstwa domowego z roku poprzedniego w przeliczeniu na jednego członka najbliższej rodziny ² wyniósł :

 

…..............................zł(słownie)............................................................................................................

 

Wraz ze mną liczba członków najbliższej rodziny ² na dzień 31.12.20............rok

 

liczy.............................................................

 

w tym dzieci do lat 25 uprawnionych do otrzymania świadczenia ³......................................................

 

Lp.

            Nazwisko

           Imię

Stopień pokrewieństwa

PESEL pracownika/Data urodzenia członków rodziny

Czy osoba osiąga dochód ?

1

 

 

wnioskodawca

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

Jednocześnie oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości informacje, że

4)       świadome podanie nieprawdziwych danych, spełnia znamiona występku określonego w art. 286 § 1 Kodeksu karnego zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 8,

5)       złożenie oświadczenia przez pracownika zawierającego nieprawdziwe dane będzie traktowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych uprawniające pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, który złożył niezgodne z prawdą oświadczenie,

6)       w szczególnie uzasadnionych przypadkach pracodawca / komisja socjalna wspólnie z przedstawicielami związków zawodowych działających przy  RCK mogą zażądać od osoby uprawnionej ubiegającej się o świadczenie z ZFŚS, udokumentowania informacji zawartych w oświadczeniu ( np. w postaci zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach przez osobę uprawnioną lub członka jej najbliższej rodziny lub o okazanie rocznego zeznania podatkowego )

7)       dane zawarte w oświadczeniu będą wykorzystane przez pracodawcę wyłącznie do celów związanych z przyznawaniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

 

                                                                                                                                             …............................................................

                (czytelny podpis wnioskodawcy)

 

 

 

KOMUNIKAT

¹ dochód netto w rozumieniu regulaminu ZFŚS ( czyli przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu i składkę na ubezpieczenia społeczne, składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz podatek należny ) wszystkich członków najbliższej rodziny z rocznego zeznania podatkowego PIT 37 pozycja 95 i  96 PIT 36 poz. 141 i 142 podzielony przez 12 miesięcy ( w przypadku kiedy zatrudnienie nie trwało pełnych 12 miesięcy – na liczbę miesięcy faktycznie przepracowanych, za które został osiągnięty i przez aktualną liczbę członków najbliższej rodziny,

 

² za członków najbliższej rodziny osoby uprawnionej przyjmuje się osoby wspólnie zamieszkujące i prowadzące gospodarstwo domowe tj: współmałżonkę/a , konkubinę/enta, pozostające na utrzymaniu dzieci własne, przysposobione, przyjete na wychowanie, dzieci współmałżonków, rodzice będący na utrzymaniu osoby uprawnionej – co stwierdza się na podstawie pisemnego oświadczenia osoby uprawnionej lub zaświadczenia poświadczającego miejsce zamieszkania ,

 

³ do otrzymania świadczenia uprawnione są dzieci do 18 roku życia, a jeżeli się kształcą – do ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do 25 roku życia ( granica wieku nie dotyczy dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Załącznik nr 3

 

 

                             Kołobrzeg, dnia …....................

 

..........................................

.........................................

.........................................

 

                                                                  Dyrekcja

                                                                  Regionalnego Centrum Kultury

                                                                  w Kołobrzegu im. Z. Herberta

                                                                  Komisja Socjalna

 

 

                                                       WNIOSEK

 

Proszę o przyznanie pożyczki ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w części wyodrębnionej na cele pomocy mieszkaniowej w kwocie ........................... zł.

Pożyczkę wykorzystam na cele : ..............................................................................................

Pożyczkę będę spłacać w 18 ratach miesięcznych zgodnie z regulaminem ZFŚS.

Oświadczam, że :

1. w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z. Herberta jestem/ byłem(am) zatrudniony (a)*/ mój współmałżonek*/ ojciec*/ matka* jest/ był zatrudniony* od .............................. do ..........................

2. jestem najemcą – właścicielem mieszkania o powierzchni mieszkalnej .....................m2 , w

    domu wielomieszkaniowym, składającym się z ................ izb,

3. jestem właścicielem domu jednorodzinnego o powierzchni ......................m2,

4. buduję dom jednorodzinny o powierzchni ........................m2,

    jestem kandydatem – członkiem spółdzielni mieszkaniowej,

5.wspólnie zamieszkuję członkowie rodziny :

      Nazwisko i imię                                    stopień pokrewieństwa                         wiek                    źródło utrzymania               zakład pracy

 

1/   .................................................................................................................................................

 

2/  ..................................................................................................................................................

 

3/  .................................................................................................................................................

 

4/   .................................................................................................................................................      

 

5/   .................................................................................................................................................

 

6. posiada (nie posiada) gospodarstwo rolne o powierzchni ................... ha,

7. dodatkowo jestem zatrudniony (a) w ......................................................................................

     ................................................................................................................................................

8. dzieci posiadają (nie posiadają ) stypendium, rentę w wysokości .........................  zł m-nie,

9. średni miesięczny dochód na 1 członka rodziny wynosi ............................... zł. /netto/

 

 ........................................                                                              ..............................................

    /data/                                                                                                                                                    /podpis wnioskodawcy/

 

 

Poręczyciele :

 

1. ...................................................................................................................................................

       /nazwisko i imię, miejsce pracy/

 

    ...................................................................................................................................................

 

2. ...................................................................................................................................................

       /nazwisko i imię, miejsce pracy/

 

    ...................................................................................................................................................

 

Akceptacja Dyrektora oraz Organizacji Związkowej RCK

 

 

..........................................                                                    .............................................

 /Organizacja Związkowa/                                                                                                          /Dyrektor/

 

 

 

 

 

 

Stanowisko Komisji Socjalnej :...................................................................

 

.......................................................................................................................

 

 

Podpisy Komisji Socjalnej :

przewodniczący ...............................

członkowie :      ...............................

                     .................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić